TMGDK ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade eder.

TMGDK - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşunda Aranacak Nitelikler - TMGDK Olma Şartları

TMGDK ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) olarak yetkilendirilecek bir tüzel kişiliğin;

      * Bünyesinde en az 3 (üç) TMGD istihdam etmesi ve bunlardan birinin en az 3 ( üç) yıl tecrübeye sahip koordinatör bir TMGD olması gereklidir.

      * En az Yüz bin lira (100.000 TL) ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir.

      * Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen faaliyet alanları içerisinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamındaki hizmetleri verebileceğine dair ibarenin yer alması gereklidir.

      * TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lerin tamamını SGK meslek grubu kodu ile istihdam etmek zorundadırlar.

      * TMGDK’da verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları (yeterli sayıda tuvalet/lavabo vb.), toplantı salonu, arşiv odası, hizmet aracı bulunmak zorundadır.

      * Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır. Hizmet aracı 7 yaşını geçmemiş ve beyaz renkte binek araç olacaktır.

      * İdare bu yönerge kapsamında belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere, TMGDK olarak yetkilendirir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti veren firmaların sahip olması gereken belge: TMGDK Yetki Belgesi

UBAK-Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” kapsamında; Tehlikeli madde ile iştigal eden firmaların, TMGD Hizmeti alımında, görüştükleri kurumların TMGDK Yetki Belgelerini mutlaka sorgulamaları gerekmektedir.

TMGDK ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) Olarak Hizmet Veremeyecek Kuruluşlar

Aşağıdaki hizmetleri veren kuruluşlar TMGDK olarak hizmet veremezler:

      * İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti Veren Kuruluşlar

      * Toplum Sağlığı Hizmeti Veren Kuruluşlar,

      * Çevre Danışmanlık Firmaları,

      * İdarece Yetkilendirilmiş Eğitim Kuruluşları,

      * Şahıs Şirketleri,

      * Özel Güvenlik Kuruluşları,

      * Temizlik Firmaları,

      * Dernekler,

      * Federasyonlar,

      * Konfederasyonlar,

      * Birlikler,

      * Vakıflar,

      * Meslek Odaları,

      * Sanayi Odaları,

      * Ticaret Odaları İle Sanayi Ve Ticaret Odaları Veya Bu Kuruluşların Ortak Olduğu Kuruluşlar

Danışmanlık şirketinin TMGDK Yetki Belgesi olup olmadığı nasıl sorgulatılacak?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK) www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başlığı altından;

    • Firma İşlemleri-Firma Sorgulama sekmesine gelinerek belge türünden TMGDK seçilerek sorgulatılabilir.

İşletme TMGDK Yetkisi olmayan bir danışmanlık şirketi ile anlaşırsa;

01.01.2018 itibariyle TMGDK Yetkisi olmayan Danışmanlık Şirketlerinden alınan TMGD Hizmeti geçersiz sayılacaktır ve cezai duruma düşmemek için bir TMGDK ile anlaşılarak TMGD Hizmeti alınması gerekecektir. Sistem üzerinden TMGD Hizmeti almayan firmalara verilecek cezalar 2018 yılında yeniden değerleme oranında artacaktır.

TMGD atamaları, TMGD faaliyetleri ve sözleşmeler ile TMGD Hizmeti almayan firmalar U-Net Sisteminden takip edilecektir.

      İşletmeler TMGDK’lardan TMGD hizmeti alması durumunda, TMGDK ile işletme arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak TMGDK’nın temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

      Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır.

      İşletmeler, TMGD tarafından U-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, tespit ve önerilerin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişiler veya yetkilendirdiği kişiler tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdürler.

      İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.TMG Akademi olarak BP, Opet, Medical Park, Omsan, Borusan, Dinçer Lojistik gibi önde gelen firmaların tüm lokasyonlarının TMGD Hizmetini karşılamaktayız.

Referanslarımızı incelemek için tıklayın.

TMGDK ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

TMGDK yetki belgesi geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. TMGDK’ların, yetki belgelerinin beş yılda bir yenilenmesi zorunludur.

TMGDK'ların Tanıtım Amaçlı Doküman Kullanımı

TMGDK’lar tarafından tabela ve basılı evrak, broşür, afiş ve diğer elektronik ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan kullanılır.

TMGDK ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) Yetki Belgesi İptali

Aşağıdaki durumlarda TMGDK Yetki Belgesi iptal edilir:

      * Bu Yönerge kapsamında düzenlenen yetki belgesinin alımında İdareye ibraz edilen belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde

      * Tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşa bildirilmesine rağmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi ve bu durumun bir yıl içinde üç defa tekrarı halinde

      * TMGDK’ların bu Yönergede belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açması ve/veya yetkilendirmesi, bölge dışında faaliyet göstermesi

      * TMGDK’ların, TMGD hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devrettiğinin tespiti halinde

      * İdareden izin almadan adres değişikliği yapılması veya unvan değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğünü 30 (otuz) gün içinde yerine getirmemesi halinde

      * İdarece, rekabet, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmayan ve reel istihdam koşullarını olumsuz etkilediği kesin olarak belirlendiği takdirde

verilen TMGDK yetki belgesi iptal edilir.

* Yetki belgesi iptal edilen TMGDK’lara yetkinin iptalinden itibaren bir yıl süre ile yetki belgesi düzenlenmez.

TMGDK - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Çalışma Usul ve Esasları

Bir TMGDK’da istihdam edilen TMGD başka bir TMGDK’da veya işletmede TMGD hizmeti veremez.

TMGDK’lar bulundukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verebilir.

TMGDK’lar kuruldukları UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için, ilgili UDHB bölgesinde şube açmak zorundadır.

TMGDK’lar tehlikeli madde güvenlik danışmalık hizmeti verdiği işletmelerin çalışma koşullarını dikkate alarak kesintisiz hizmet vermeyi sağlayacak şekilde TMGD görevlendirmek zorundadır.

TMGDK’lar bünyesinde istihdam edilen her bir TMGD, en fazla sekiz işletmeye hizmet verebilir.

TMGDK - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’nda Çalışacak TMGD’lerin Çalışma Usul ve Esasları

Bir TMGDK’da istihdam edilerek görev alan TMGD çalıştığı TMGDK’dan tek taraflı olarak kendi isteği ile ayrılarak başka bir TMGDK’da TMGD hizmetini altı ay süre ile veremez.

Adil, sürdürülebilir ve makul rekabetin sağlanabilmesi için daha önce hizmet yaptığı bir TMGDK’dan ayrılmış olan TMGD, başka bir TMGDK’da hizmete başladığında, önceden hizmet verdiği ve ayrıldığı TMGDK ile sözleşmeli şirketler/işletmeler, TMGD’nin görev aldığı yeni TMGDK’dan hizmet alamazlar.

TMGDK’lar diğer TMGDK’lar ile ortaklık veya konsorsiyum kuramaz, başka bir TMGDK’ya hizmet alıcısı sağlama yoluyla komisyon alamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözkonusu TMGDK’ların yetki belgesi iptal edilir.

TMGD’lerin İşletmelere Karşı Sorumlulukları

TMGDK’lar çalıştırdıkları TMGD’lere faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacakları her türlü teknik teçhizat ve kişisel koruyucu ekipmanı sağlamak zorundadır.

TMGDK’lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR/RID/IMDG kod) TMGD’yi görevlendirmek zorundadır.

Kayıtlar ve Dosyaların Saklanması

İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK’larca görevlendirilen TMGD’ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde tutulur.

Bu kayıtlar istenmesi halinde denetim yetkililerine gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK’larca işletmeciye teslim edilir.

TMGDK - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun Faaliyetten Çekilmesi

Faaliyetten çekilen TMGDK tarafından hizmet verilen işletmelerin mağduriyetinin önlenebilmesi için :

     a) Faaliyetten çekilmek isteyen TMGDK hizmet verdiği işletmeleri hizmet alabileceği başka bir TMGDK’ya devretmeden faaliyetten çekilemez.

     Şayet bu işlevi yerine getiremeyecek ise idareye bildirimde bulunur. İdarece gerekli önlem alınır. Bu durumda TMGD’ler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan yeni bir TMGDK’da istihdam edilebilirler.

     b) İdarece belgesi iptal edilen TMGDK’larda ise hizmet alan işletmelerin mağduriyeti idarece alınacak tedbirlerle önlenir.

U-NET Sistemi

TMGDK’lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

TMGDK’lar bünyesinde istihdam edeceği TMGD’leri U-net otomasyon sistemi üzerinden bildirir.

TMGDK’lar, hizmet verdikleri işletmeler için görevlendirildiği TMGD veya TMGD’lerin ismini ve TMGD sertifikası numarasını U-net sistemi üzerinden iş anlaşması, TMGD değiştirilmesi veya fesih işlemleri sırasında belirtmek zorundadır.

TMGDK’lar şubeden sorumlu TMGD’lerini U-net sistemi üzerinden bildirilir.

TMGDK’larda istihdam edilen bir TMGD’nin ayrılması sonucu asgari bulundurması gereken TMGD sayısının altına düşmesi durumunda, 30 gün içerisinde istenilen niteliklere uygun yeni bir TMGD istihdam eder ve İdareye bildirir.

TMGD ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ) Tanıtım Kartı

TMGDK’lar istihdam ettikleri TMGD’ler için aşağıdaki formata uygun kimlik belgesi düzenler.

Koordinatör TMGD’nin ve Şube Sorumlusu TMGD’nin Yetki Ve Sorumlulukları

     * TMGDK personelinin görevlendirilmesinden ve takibinden,

     * TMGDK kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,

     * İdare tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,

     * TMGDK’ların başvuru, yetkilendirme, yenileme işlemlerinin takibinden,

     * TMGDK tarafından hizmet verilen her işletme için ayrı ayrı iş tanımlamasının yapılmasından,

sorumludur.

İşletmelerin Görev Ve Yükümlülükleri

Aşağıdaki belgelere sahip olan ve/veya bu belgeleri almakla yükümlü işletmeler faaliyet alanlarına uygun sertifikaya (ADR/RID/IMDG Kod)  sahip en  az  bir  TMGD’yi istihdam etmek  veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den  hizmet  almakla yükümlüdürler:

      * TMFB – Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

      * Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi

      * Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketi yetki belgesi

İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

İdare, işletmenin işlem hacmi, elleçlenen tehlikeli maddelerin çeşitliliği, faaliyet alanın sayısı, personel sayısı, kaza sayısı vb. durumları dikkate alarak, gerekli gördüğünde işletmelerden TMGD sayısının artırılmasını isteyebilir.

TMGD, bu Tebliğde  belirlenen görevleri  yerine  getirirken bağımsızdır, işletmeler  ve TMGDK’lar  tarafından görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

İşletmeler tarafından tehlikeli maddenin taşınmasına ilişkin her türlü gönderi için düzenlenmesi gereken, ADR Bölüm 5.4.1’de tanımlanan taşıma evrakının bir örneği, TMGD’ye basılı olarak veya elektronik ortamda verilir.

İşletmeler TMGDK’lardan TMGD hizmeti alması durumunda, TMGDK ile işletme arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak TMGDK’nın temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-net otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

Ayrıca, işletmeler kendi istihdam ettikleri TMGD atamasını da U-net otomasyon sistemi üzerinden yaparak onaylamak zorundadır.

Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin U-net otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır.

İşletmeler, TMGD tarafından U-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle, tespit ve önerilerin işlendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişiler veya yetkilendirdiği kişiler tarafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla yükümlüdürler.

İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

Yürürlük Tarihleri

Bu Yönergenin;

      *7. maddesi (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının yetkilendirilmesi) 15/09/2017 tarihinde,

      *Diğer tüm maddeleri 01/01/2018 tarihinde

yürürlüğe girer.

Kayıtlar ve Dosyaların Saklanması - U-NET Sistemi
Koordinatör TMGD’nin ve Şube Sorumlusu TMGD’nin Yetki Ve Sorumlulukları - İşletmelerin Görev Ve Yükümlülükleri
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kuruluşunun Faaliyetten Çekilmesi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Çalışma Usul ve Esasları
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’nda Çalışacak TMGD’lerin Çalışma Usul ve Esasları
Tehlikeli madde güvenlik danışmanını kuruluşu olmak için şartlar nelerdir? - TMGDK Olmak için Gerekenler