Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? (TMGD Nedir?)

Türkiye 2010 yılında ADR'ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)taraf olmuştur. 2014 yılı itibariyle ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de kapsam dahilinde olan firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğudur. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yönetmelikte belirlenen faaliyetleri gerçekleştiren ve tehlikeli maddeler kapsamına giren mallarla ilgili faaliyetlerini sürdüren firmalara ADR Mevzuatı'na dayanılarak verilen danışmanlık hizmetidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - TMGD Bulundurması Gereken Firmalar Hangileridir?

Tehlikeli Maddelerin Karayluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile ADR Mevzuatı kapsamında Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili gönderen, paketleyen, yükleyen, alıcı, boşaltan, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırması veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - TMGD Hizmetini Kimler Verebilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetini (TMGD Hizmeti) TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olma yetkisini kazanan kişiler verebilir. TMGD Hizmeti T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavları kazanarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olan kişilerce ADR Mevzuatına uygun olarak verilir.

Nasıl TMGD Olunur?

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) olabilmek için öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden TMGD Eğitimi (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi) almış olmak gerekir. TMGD Eğitimİ almış olan kişiler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavlara katılmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan en az 70 puan alıp sınavı kazanan kişilere Bakanlıkça TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yetkisi verilir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına Katılmak İçin Eğitime Katılmak Zorunlu mudur?

TMGD Sınavına katılabilmek için Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinen eğitim alınması zorunludur.

TMGD Eğitimine / TMGD Sınavına Katılmak İçin Ön Şart Var mıdır?

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimlerine ve Sınavına katılmak için lisans mezunu olma şartı vardır. Bunun dışında başka bir ön şart aranmamaktadır.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olunduğunda Hizmet Verme Şartları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları için maksimum 5 firmaya hizmet verme sınırı vardır. TMGD Yetkisini alan kişi bu yetkisi ile en fazla 5 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış firmaya hizmet verebilir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi tehlikeli maddeler ile ilgili olarak ADR Mevzuatında belirtilen faaliyetleri yürüten firmaların alması gereken belgedir.

Firmalar İçin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmak Neden Zorunludur?

Tehlikeli Maddelerin Karayluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

ADR Mevzuatı Gereği Tarafların Yükümlülükleri

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

Gönderen

Paketleyen

Yükleyen

Dolduran

Taşımacı

Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler

Alıcı

Boşaltan

Tank-Knteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

TMGD Eğitimi - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

49 ders saatidir ve her eğitim grubu en fazla 20 kişidir.

ADR Eğitimini tamamlayıp sınavı kazanan kişiler ek eğitimler ile Denizyolu - IMDG ile Demiryolu - DGR eğitimlerini alıp sınavları geçerek demiryolu ve denizyolu taşımacılığı için de danışmanlık yapabilirler.

TMGD Eğitimi Konuları

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prsedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-knteyner kuralları (tip, kd, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periydik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, rta by hacimli knteynerlerde taşıma, knteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Ylcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve bşaltma snrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç nay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raprlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raprların hazırlanma usul ve esasları.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Yükümlülükleri

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin srumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli ylla bu faaliyetlerin yönetimini klaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raprunu, yıl snu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektrnik rtamında İdare’ye ibraz etmek. Söz knusu yıllık rapr aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre tplam miktarlarını.

3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raprları.

4) Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.

5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zrunluluklar ile uygunluk prsedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet knusu lan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve bşaltımında kullanılan teçhizatın kntrlüyle ilgili prsedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya bşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir lay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prsedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periydik larak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar luşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, dldurulması veya bşaltılmasında yer alan çalışanların, perasynel prsedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip lmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya bşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı lmak için, ilgili persnelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken dküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları luşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler knusunda eğitim, denetim ve kntrl dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz knusu lduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi nayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı larak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun larak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prsedürler belirlemek.

(3) TMGD, srumlu lduğu işletmede taşıma, yükleme veya bşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi tplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza rapru verir. Bu rapr uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raprun yerini tutmaz.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavı

Türkiye'deki uygulamada ise şu ana kadar yapılan TMGD sınavları 40 sruluk çktan seçmeli test şeklinde uygulanmaktadır.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesinin Yenilenmesi

Sertifika 5 yıl süre boyunca geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda açılacak sınavlardan birine girip kazanması ile 5 yıl süre ile yenilenir.

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yenileme eğitimleri kaç yılda bir alınmalıdır?

TMGD’ler, ADR'de yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın