TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu

(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank onteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

(2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

      a) Başvuru dilekçesi

     b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,

     c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,

     ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,

     d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,

(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin Düzenlenmesi için Nereye Başvurulur?

(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, 6 cı maddede belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenileme

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenileme hallerinde işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

     a) Başvuru dilekçesi,

     b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,

     c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,

     ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,

     d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde Faaliyet Değişikliği

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi faaliyet değişikliği hallerinde işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

     a) Başvuru dilekçesi,

     b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,

     c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,

     ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,

     d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,

TMFB - Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi fiyatı ( TMFB ücreti ) 2017 yılında 602 TL olarak belirlenmiştir.

Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası ( TMFB Almama Cezası )

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası - Karayolu Taşımacılığı için: 1.162 TL

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası - Demiryolu Taşımacılığı için: 1.091 TL

Tehlikeli Madde Cezaları ( Karayolu ) için tıklayın.
Tehlikeli Madde Cezaları ( Demiryolu ) için tıklayın.
Tehlikeli Madde Cezaları ( Denizyolu ) için tıklayın.

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın