TMFB Demiryolu - Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu

(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ile tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi / işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal edenler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

(2) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan işletmeciler, tehlikeli madde taşımacılık zinciri içerisinde demiryollarını da kullanmaları halinde ayrıca bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) almak zorundadırlar.

TMFB Demiryolu - Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

a) Başvuru dilekçesi (EK -1),

b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi veya değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı,

c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,

ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,

(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.

TMFB Demiryolu - Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin Düzenlenmesi ve Devredilmesi

(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, 6 ncı maddede belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) düzenlenir.

(3) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışındakiler tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.

TMFB Demiryolu - Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti

(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti altıyüziki Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır.

(2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(3) Bu Yönergenin 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB-Dmr.) düzenlenmesinde belge ücretinin %10’u alınır.

2017 Yılında Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınmasında Uygulanacak Cezaları Görmek için Tıklayın.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın