Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği Amacı Nedir?

Karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlenmesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlaması ve kontrolünün yapılmasıdır.

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği Kapsamı Nedir?

Karayolu ve kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan ekipmanların temizlendiği hallerde temizleme işlemleri sonrasında oluşabilecek atıklar ile oluşan atık suyun ilgili mevzuat çerçevesinde arıtılması ve bertaraf edilmesinin gerekliliği ve bu konuda hizmet veren temizleme tesislerinde bulunması gereken asgari şartları kapsamaktadır. Metal variller bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde Geçen İfadeler

Ekipman: Tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler, IBC tanklar ve benzeri kapları ifade etmektedir.

IBC tank: Ultraviyole ışınlara karşı stabilize edilmiş yüksek moleküler, yüksek yoğunluk polietilenden üretilen, paslanma, korozyon ve güçlü kimyasallara karşı yüksek dayanıma sahip, akışkan haldeki maddelerin depolanması ve taşınmasında kullanılan, gövdesinde çelik kafesler bulunan konteyneri ifade etmektedir.

MGBF-MSDS: Kimyasal maddelere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ifade etmektedir.

Tanker tipi araç: Karayolu ve kombine taşımacılık türleri ile kimyasal ürünlerin nakliyesinde kullanılan tanker kamyon, tır-dorse, tank konteyner ve izo konteynerleri ifade etmektedir.

Taşıma kapları: IBC tank, plastik varil ve bidonları ifade etmektedir.

Taşıyıcı: Karayolu ve kombine taşımacılık türleri ile kimyasal madde taşımasını üstlenen firmalarıifade etmektedir.

Temizleme belgesi: Temizlenmiş tanker tipi araçlara verilen belgeyi ifade etmektedir.

Temizleme etiketi: Taşıma kaplarının temizlendiğini gösterir etiketleri ifade etmektedir.

Temizleme izin belgesi: Bu Tebliğ kapsamındaki temizleme hizmetlerini vermek amacıyla tesis kurmak isteyenlerin alacakları belgeyi ifade etmektedir.

Temizleme tesisi: Bakanlıkça Temizleme İzni Belgesi verilmiş ve Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde tanımlanan ünite ve yeterliliğe sahip iktisadi işletmeleri ifade etmektedir.

Üretici: Kimyasal madde üreten tesisleri ifade etmektedir.

Yetkilendirilmiş kuruluş: Kimyasal ürün taşıma araçları temizleyicilerinin, bu Tebliğde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen tüzel kişiliği haiz kuruluşları ifade etmektedir.

Tanker Temizleme İşlemlerinde Genel Kurallar Nelerdir?

Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.

Ekipmanın temizlenmesi gerekiyorsa 6 ncı maddede tanımlanan yetkili tesislerde temizlenerek, taşıyıcı tarafından Temizleme Belgesi alınması zorunludur. Taşıyıcılar dolum öncesinde yüklemenin yapıldığı tesise bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.

Üretici, dolum işlemini yapan tesisler/yükleyiciler, temizlenmiş ekipmanların Temizleme Belgesini sorgulamak durumundadırlar.

Üretici, dolum işlemi yapan tesisler/yükleyiciler, temizleme yapılmış ekipmanların dolum öncesi Temizleme Belgesini almakla ve bir nüshasını Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruluşa iletmekle yükümlüdür.

Temizleme tesisleri Bakanlıktan Temizleme İzin Belgesi almakla yükümlüdürler.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın