TMGD Eğitimi / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Tehlikeli Madde Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? (TMGD Nedir?)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - TMGD Bulundurması Gereken Firmalar Hangileridir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - TMGD Hizmetini Kimler Verebilir?

Nasıl TMGD Olunur? - TMGD Eğitimi Konuları

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına Katılmak İçin Eğitime Katılmak Zorunlu mudur?

TMGD Eğitimine / TMGD Sınavına Katılmak İçin Ön Şart Var mıdır?

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olunduğunda Hizmet Verme Şartları Nelerdir?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir? - Firmalar İçin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmak Neden Zorunludur?

ADR Mevzuatı Gereği Tarafların Yükümlülükleri

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınavı - TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Belgesinin Yenilenmesi

ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma 30 Eylül 1957 yılında Cenevre'de yapılmış 29 Ocak 1968 yılında yürürlüğe girmiştir. Hali hazırda 48 ülke bu anlaşmaya taraftır.

Türkiye 22 Mart 2010 tarihinde ADR'ye taraf olmuş, 01 Ocak 2011 tarihinde ADR konvansiyonu yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD), İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID'ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Tanımlar (h) )

 1. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
 2. Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 3. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
 4. TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 12 )

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare'ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

 1. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
 2. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
 3. ADR/RID Bölüm 1.8.3.6'ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
 4. Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
 5. ADR'de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
 6. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR'deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2'de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 23 (1) )

Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 23 (1) )

Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde işletmelere TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 işletmeye bu hizmeti verebilir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 26 (3) )

Bir işletmede TMGD görevini TMGD sertifikası sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 27 (2) )

Eğitim için istenen başvuru evrakları:

 1. Adli Sicil Kaydı (E-devlet'ten ya da adliyeden alınabilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi
 4. 2 Adet Fotoğraf
 5. Adres Bilgisi
 6. Ödeme Dekontu ya da Ödeme Bilgisi

Not : Kursiyer kurs ücretini banka yoluyla (Havale - Eft) ödemeyi tercih ederse, tam kaydını eğitim merkezimize gelmeden tamamlayabilir. Yukarıda istenilen evraklar info@tmgakademi.com a renkli taratılıp gönderilmelidir. Kursiyer bu evrakların asıllarını eğitim başladığında yanında getirmelidir.

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

(22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 13(5))

ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir. Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz. Eğitimde devam zorunludur. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 13) )

 1. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
 2. Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
 3. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,
 4. Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz

Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılır.

TMGD sınavı yılda en az 1 kere yapılır. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 14 (3) ) Sınav tarihi en az 60 gün önceden İdare'nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir

2017 Yılı için sınavların Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon'da yapılması planlanmaktadır.

TMGD Sınavı 3,5 saat sürmektedir.

Sınavlar test şeklinde yapılmaktadır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 16 (2) )

Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 16 (3) )

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın