Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? (TMGD Nedir?)

Türkiye 2010 yılında ADR'ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)taraf olmuştur. 2014 yılı itibariyle ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Tehlikeli Maddelerin Karaylunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında Bu hükümlerden bir tanesi de kapsam dahilinde olan firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğudur. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Yönetmelikte belirlenen faaliyetleri gerçekleştiren ve tehlikeli maddeler kapsamına giren mallarla ilgili faaliyetlerini sürdüren firmalara ADR Mevzuatı'na dayanılarak verilen danışmanlık hizmetidir.

IMDG Kod Nedir?

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu ifade etmektedir.

Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel ve Özel Kurallar

(1) Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar.

(2) Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapmak zorundadır.

(3) Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılır ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybeder.

(4) Bildirimin içeriği, usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma Zorunluluğu - Denizyolu

(1) Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Tehlikeli madde uygunluk belgesi ve güvenlik planı

(1) 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İznibr /> Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

(2) Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.

(3) Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, IMDG Kod içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. ISPS Kod kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir.

Tehlikeli madde rehberi

(1) Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur. Tehlikeli madde rehberinin hazırlanması, muhteviyatı, formu, onayı ve geçerliği ile ilgili hususlar İdarece belirlenir.

IMDG Kod-RID Eğitimi

42 ders saatidir ve her eğitim grubu en fazla 20 kişidir.

IMDG KOD-RID Eğitimini tamamlayıp sınavı kazanan kişiler demiryolu ve denizyolu taşımacılığı için danışmanlık yapabilirler.


Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın