Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Tehlikeli Madde Mevzuatını incelemek için tıklayın.

Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alımı İşlemleri için tıklayın.
Karayolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alımı İşlemleri için tıklayın.

 “TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında demiryolunda tehlikeli maddelerin taşınmasına dair faaliyetlere getirilen zorunluluklara uymayanlara uygulanacak cezalar 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi ile arttırılmışır.

2017 Yılında Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile taşınmasında uygulanacak cezaları görmek için tıklayın.


RID – Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler ile Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddeleri demiryolu taşımacılığı faaliyetinde yetki belgesi sahibi olan firmalara 2017 yılında uygulanacak bazı cezalar aşağıdaki gibidir.
 

·         Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmama Cezası: İşletmelere 10.383 TL

·         Boğazlardan, asma köprülerden ve tüp geçitlerden geçme yasağına uymama cezası: Gönderene 259.000 TL, Taşımacıya 259.000 TL
 
·         Taşınması kabul edilmeyen maddelerin taşınması veya stoklanması cezası: Gönderene 51.915 TL, Taşımacıya 51.915 TL
 
·         UN onaylı ambalaj kullanmama cezası: Gönderene 10.383 TL - Taşımacıya 10.383 TL
 
·         Acil Eylem Planı hazırlamama ve ilgili personele tebliğ etmeme cezası: İşletmelere 5.191 TL
 
·         Personelin eğitimi şartlarına uymama cezası: İşletmelere 5.191 TL
 
·         Taşıma Evrakı bulundurmama cezası: Gönderene - 5.191 TL, Taşımacıya - 5.191 TL

Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınması faaliyetlerine uygulanacak diğer tüm cezai yaptırımları incelemek için tıklayınız.

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge için tıklayın.

Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ile tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi / işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal edenler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi veya değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
 
* Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın