TMGD Sınav Soruları

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafında yapılan

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları

9 Nisan 2016 TMGD Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin sıcaklık kontrolü altında taşınmasını gerektirir?

I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu.

II. SR2 sınıflandırma kodu.

III. UN 1989.

IV. UN 3231

V. UN 3226

A. II ve IV   B. I, II ve IV   C. III, IV ve V   D. Hiçbiri   E. Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 2383 maddesini boşaltan temizlememiş ve gazdan arındırılmamış boş bir tanker Sınıf 3 levhası ile işaretlenmelidir.

II. UN 1394 dökme olarak taşındığında aracın her iki yanı ve arka tarafı Sınıf 4.3 levhası ile işaretlenmelidir.

III. UN 0482 ile 0434 maddeleri aynı araçta taşındığında Sınıf 1.1 levhası ile işaretlenmelidir.

IV. İstisnai ambalajlarda, Sınıf 7 kapsamında radyoaktif malzeme taşıyan aracın her iki yanı ve arka tarafı Sınıf 7 levhası ile işaretlenmelidir.

V. UN 3244 maddesi konteynerle taşındığında konteyneri taşıyan aracın dört tarafı Sınıf 8 levhası ile işaretlenmelidir.

A. I, III ve IV   B. I, II ve III   C. I, IV ve V   D. II, III ve IV   E. Hepsi

3. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN1873 ile UN1802 birlikte ambalajlanabilir.

II. UN1796 PGI ile UN2604 birlikte ambalajlanabilir.

III. UN1512 ile UN1331 birlikte ambalajlanabilir.

IV. Aksi belirtilmedikçe, aynı sınıfta yer alan ve aynı sınıflandırma koduna sahip olan tehlikeli mallar birlikte ambalajlanabilir.

V. Birlikte ambalajlanmasına izin verilen Sınıf 3 ve Sınıf 6.1 maddelerin, aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak ahşap veya fiber levha kutular kullanılıyorsa, bu ambalaj 100 kg'dan daha ağır olamaz.

A. I, II ve III   B. I, III ve IV   C.I, II, IV ve V   D. II, III ve V   E. Hepsi

4. UN 1428 için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Tekli varille taşındığında azami net kütle 250 kg’dır.

B. IBC ile taşınmak istendiğinde sadece metal IBC’ lerin kullanımına izin verilmiştir.

C. 6HD2 ambalaj ile 250 kg’a kadar taşınabilir.

D. Portatif tank ile taşınması durumunda 6.7.2.6.2 zorunluluklarına uyan alttan kapağa izin verilir.

E. Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

5. Sınıf 3 ve Sınıf 6.1 maddelerin kalıntılarını içeren bertaraf edilecek, boş, temizlenmemiş ambalajların taşınmasında, aşağıdakilerden hangisi taşıma evrakında doğru şekilde yazılmıştır?

A. UN 3509 BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, BERTARAF EDİLECEK, AMBALAJLAR (3, 6.1, 9 KALINTILARI İLE)

B. UN 3509 AMBALAJLAR, BERTARAF EDİLECEK, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ (3, 6.1 KALINTILARI İLE), 9

C. UN 3509 BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, BERTARAF EDİLECEK, AMBALAJLAR (4.1, 6.1 KALINTILARI İLE) 9

D. UN 3509 BOŞ, İADE

E. UN 3509 BOŞ, İADE, 9

6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde 3H2 kodlu ambalajlar kullanılamaz?

I. UN 1261 kodlu maddelerin taşınmasında.

II. Hava tahliyesi olması durumunda UN 2014 kodlu maddelerin taşınmasında.

III. Katı olmayan UN 2304 kodlu maddelerin taşınmasında.

IV. Hava tahliyesi olması durumunda UN 1791 numaralı, Ambalaj Grubu II maddelerin taşınmasında.

V. Yapım tarihi itibariyle azami 5 yıl süreyle UN 1203 numaralı maddelerin taşınmasında.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. I, III ve IV   D. III, IV ve V   E. I ve III

7. UN 2287 nolu tehlikeli madde 2016 yılı içerisinde taşınacaktır. Bu maddeyi taşımak için aşağıdaki ambalajlardan hangisi uygundur?

A. 3B2T/Y1.4/150/06/NL/RB/abc

B. 1A1/Z/200/10/D/AW003

C. 3H1/X/150/06/F/VL824

D. 3H2T/Z/175/14/NL/VL838

E. 1N2/Y/200/05/D/RB089/09R

8. Taşıma ünitesi başına, taşınan miktarların sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Alt grup 1,2 kapsamına giren maddeler EX/II tipi araçla 3000 kg. dan fazla taşınmaz.

II. MEMU üzerinde patlayıcıların taşınması halinde Uyumluluk Grubu “D” kapsamındaki patlayıcılar 100 kg. dan fazla taşınmaz.

III. Sınıf 5,2. kapsamındaki organik peroksitler ile 4,1 kapsamındaki B,C, D,E veya F tipi kendi kendine reaksiyona giren maddelerin maksimum miktarı, taşıma birimi başına 20000 kg. ile sınırlıdır.

IV. Alt grup 1,1A kapsamına giren maddeler EX/III tipi araçla 100 kg. kadar taşınabilir.

V. EX/II ve EX/III tipi araçlarla 1.4S kapsamına giren maddeler sınırsız taşınabilir.

A. I, III ve V   B. II ve IV   C. Yalnız III   D. I ve II   E. Yalnız V

9. UN 1082 numaralı tehlikeli madde ısı yalıtımsız sabit bir tank ile taşınmaktadır. Bu madde için tankın litre başına taşıyabileceği azami içerik kütlesi ile bu tankın asgari test basıncı ne kadardır?

A. 0,93 kg. ve 15 bar

B. 0,98 kg. ve 10 bar

C. 1,37 kg. ve 17 bar

D. 1,13 kg. ve 15 bar

E. 1,13 kg. ve 17 bar

10. Dolum kapasitesi 900 lt. olan bir ambalaj 31A/X/01 14/TR/TSE 009/3960/1100 sertifikasyon işaretine sahiptir. Bu ambalaj içinde başlangıç kaynama noktası 88°C olan UN 1206 maddesi taşınacaktır. Bu taşıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru ifade edilmemiştir?

I. Bu ambalaj üzerine 2 adet aynı ambalajdan (dolu olarak) istiflenebilir.

II. Bu ambalaj Ocak 2014’ de Türkiye’de üretilmiştir.

III. Bu ambalaj içinde 882 litre UN 1206 taşınabilir.

IV. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 3 adet istiflenebilir.

V. Aksi belirtilmedikçe, bu ambalaj boş ve temizlenmemiş şekilde taşındığında Taşıma Kategorileri muafiyetine göre ADR kuralları uygulanır.

A. III ve V   B. I ve V   C. I ve III   D. III ve IV   E. I, II ve IV

11. Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR zorunluluklarından tamamen muaftır?

I- Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması

II- Bir araçta ambalajlı olarak 300 litre UN 1203 maddesinin taşınması

III- Sabit yakıt tankında (deposunda) 1600 litre UN 1202 maddesi bulunan bir araç ile 5 ton UN 1327 taşınması

IV- Sadece zehirli olmayan bileşenleri içeren ve 40 ml kapasitede bir kapta UN 1950 Aerosollerin taşınması

V- UN 2965 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınması

A. I, III ve IV   B. II, III ve V   C. II ve III   D. I ve IV   E. III, IV ve V

12. Taşıma kapasitesi 18 ton olan sabit bir tanka sahip araçta, UN 3119 numaralı tehlikeli madde taşınacaktır. Araç ADR Uygunluk Belgesinde yer alacak bilgilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Tank kodu olarak en az L4BN yazılmalı

II. Tank üreticisi ve tankın üretim yılı yazılmalı

III.Tankın toplam kapasitesi yazılmalı

IV.Bu maddenin taşınması için; Uygunluk Belgesinin 10.2 maddesinde; bu tankın UN 3119 maddesini taşımaya uygun olduğu belirtilmeli

V. ADR 9.1.1.2 kapsamındaki araç kodu belirtilmeli

A. I, II, IV ve V   B. I, II ve III   C. III ve IV   D. III ve V   E. Hepsi

13. Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. İnsanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olabilecek bulaşıcı maddeler 2814 kaydına atanır.

II. Bulaşıcı olmayan genetik yapısı değiştirilmiş mikro organizmalar sınıf 9 kaydına atanır.

III.Kategori B’de yer alan bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi ve klinik atıklar için AG II kriteri uygulanır.

IV.Kategori B’de yer alan bulaşıcı maddeler UN 2900 kaydına atanır.

V. Veziküler stomatit virüsü UN 2814 kaydı altındaki mikroorganizmalardandır.

A. I, II ve IV   B. I, II, III ve V   C. I, II ve III   D. III ve V   E. Hepsi

14. Sürücüye verilmek üzere yazılı talimat hazırlanması aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?

I. UN 3268 maddesi ambalajlı olarak taşındığında

II. UN 3271 maddesi iç ambalaj başına 1 L, dış ambalaj 20 kg taşındığında

III. UN 3077 maddesi dökme olarak taşındığında

IV. UN 1902 maddesi iç ambalaj başına 30 ml, dış ambalaj 1000 ml taşındığında

V. UN 2342 maddesi ambalajlı olarak 350 kg taşındığında

VI. UN 3473 numaralı maddenin her biri 40 kg olan 40 koli ile taşınmasında.

A. I, II ve III   B. I, III ve IV   C. II, V ve VI   D. II, III ve IV   E. III, V ve VI

15. Aşağıdaki hangi durumlar için güvenlik planı yapılması gereklidir?

I. Tank ile taşınan 3500 lt. UN 1786

II. Aktivitesi 1 TBq olan 1000 kg Selenyumun taşınması

III. Tank ile taşınan 3500 litre UN 3302

IV. 1000 kg ambalajlı taşınan UN 0500

V. Tank ile taşınan 2000 kg UN 1392

A. I, II ve V   B. II, III, IV ve V   C. II, III ve IV   D. I ve IV   E. Yalnız IV

16. 1750 kg ve 2 m³ UN 1575 KALSİYUM SİYANÜR ürünü, bir IBC (OHK) içinde X firmasına gönderilmek isteniyor. Aşağıdaki IBC (OHK) lerden hangisiyle bu ürün gönderilebilir?

I. 21B

II. 11B

III.21HZ1

IV.11F

V. 21N

A. I, II ve III   B. I, II ve V   C. III ve V   D. I, II ve IV   E. Hepsi

17. 3000 litre UN 1052 maddesi ADR tankında taşındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Bu maddeyi taşıyan araç denetime tabidir.

II. Tankın kapamalarının kilitlenebilir kapaklarla korunmasına ihtiyaç yoktur.

III. Tankın üzerindeki levhada, HİDROJEN FLORÜR, ANHİDRİT adı ve tankın kg olarak azami izin verilen yük kütlesi belirtecektir.

IV. Tank, litre başına en fazla 0,84 kg doldurulacaktır.

A. Yalnız I, III   B. II ve IV   C. I, II ve IV   D. I, III ve IV   E. Hepsi

18. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Yangın durumunda dioksin oluşturan madde ve aparatlar M2 grubuna dahildir.

II. Küçük miktarlarda tehlikeli mal içeren tamir setleri M5 grubundadır.

III. Hayat kurtarma amaçlı araç hava yastığı şişiricileri Sınıf 2 maddeleridir.

IV. Cankurtaran araç gereçleri M5 grubundadır.

A. II, III ve IV   B. I, III ve IV   C. I, IIve IV   D. Yalnız II   E. Hepsi

19. Çalıştığınız firma, Karbon Dioksit maddesini ADR ‘ye uygun olarak tanklar içinde taşımak istiyor. Buna göre aşağıdaki önerilerden hangilerini bir danışman olarak şirketinize iletmek zorundasınız?

I. Bu madde ADR tanklarında taşınamaz.

II. Bu maddeyi ADR tanklarında taşımak istiyorsak elimizde bulunan FL tipi araçları kullanabiliriz.

III. Bu maddeyi bir ısı yalıtımlı ADR tankında taşımak istiyorsak tankın sağlaması gereken minimum şartları P22.5BN’ye uygun olmalıdır.

IV. Bu madde MEGC (Çok elemanlı gaz konteyneri) ‘ler ile taşınabilir.

V. Bu maddeyi tanklarda taşımak istiyorsak sadece AT tipi araç kullanabiliriz.

A. I ve IV   B. I ve III   C.II, III ve IV   D. II ve V   E. II, IV ve V

20. UN 1380 PENTABORAN maddesini UN 1221 İZOPROPİLAMİN ile karıştıran bir kimya şirketinin tehlikeli madde güvenlik danışmanı, yeni karışımı aşağıda verilen ADR tank kodlarından hangisiyle taşıyabilir?

A. L10DH

B. L10BH

C. L15CH

D. L21DH

E. SGAV

21. Aşağıdakilerden hangisi doğru ifade edilmemiştir?

A. IMDG koda göre işaretlenmiş bir araçta 5000 kg. sınırlı miktar yükü var ise, bu araç E tünelinden geçebilir.

B. Çok büyük patlama riski olan patlayıcı maddeleri taşıyan bir araç B,C,D,E tünellerinden geçemez.

C. UN 1295 taşınmış, boş ve temizlenmemiş bidonları taşıyan bir araç için tünel sınırlaması yoktur.

D. Taşıma kategorisi muafiyeti kapsamında taşıma yapan bir araç tüm tünellerden geçebilir.

E. UN 1394 maddesini dökme olarak taşıyan araç D ve E tünellerinden geçemez.

22. TMGD uzmanı olarak çalıştığınız ilaç firması Famaxil isimli bir ilaç üretmektedir. Bu organik, sıvı ilaç üzerinde yapılan deneyler sonucunda, tozların solunması yoluyla zehirlilik için 4 saatlik LC50 değeri 1mg/L olarak tespit edilmiştir. Ürün hem perakende hem de toptan satış amacıyla taşınmaktadır. Söz konusu ilaç için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Perakende satış veya kişisel veya hane tüketimi amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar), ADR zorunluluklarına tabi değildir.

II. Büyük ambalajlarda taşındığında azami 3 m3 e kadar izin verilir.

III. UN 2218 maddesi ile birlikte aynı araca yüklenebilir.

IV. Bu maddenin taşındığı ADR tankının üst kısmına monte edilmiş bağlantı parçaları bir iç emniyet valfiyle donatılabilir.

V. Bu ürünün AT tipi tanker ile taşınması halinde aracı hareket ettiren motor ısınma ya da alevlenme yoluyla yük için herhangi bir tehlikeye yol açmayacak bir biçimde donatılmış ve yerleştirilmiş olacaktır.

VI. Ürün 33000 Litrelik sabit tank ile Ankara’dan Mersin’e gönderilerek burada perakende satış amacıyla paketlenmektedir. Tanker ile yapılan bu taşımacılık için 2 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank kullanılabilir.

A. I, II, III ve VI   B. I, II, III ve IV   C. I, II, IV ve V   D. I, III ve V   E. Hepsi

23. Aynı araç içerisinde ayrı ayrı ambalajlar ile 1000 kg UN 0365, 50 kg UN 0408 ve 500 kg UN 0405 maddeleri taşınmak istenmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeler sadece EX II bir araçla taşınabilir.

II. Bu maddeleri taşıyan aracın her iki yanına ve arkasına 1.1 tehlikeli levhası bulunmalıdır.

III. Bu ürünler için herhangi bir nedenle elleçleme operasyonları ortak alanlarda yapılması gerekiyorsa, maddeler veya diğer nesneler etiketlerine göre ayrılacaktır.

IV. Bu maddeler taşındığında güvenlik planına ihtiyaç vardır.

A. I ve II   B. Yalnız II ve III   C. I, II ve III   D. Hepsi   E. II, III ve IV

24. Aşağıdaki hükümlerden hangileri ambalajlar için doğrudur?

I. Son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinden önce doldurulan bir metal OHK(IBC), son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinin ardından dört ayı geçmeyecek bir süre boyunca taşınabilir.

II. Sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için çift korumaya sahip olmalıdır.

III. Ambalajlama grubu I olarak belirlenmiş sıvılaşmaya meyilli maddeler hiçbir şekilde OHK tipi ambalajlarla taşınamaz.

IV. Sıvılar ve katıları ambalajlamada kullanılacak basınçlı kaplar aksi belirtilmedikçe, her beş yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulmalıdır.

V. 3B1 kodlu ambalajların azami net kütlesi 60 kg’dır.

A. I, II ve III   B. II, III ve IV   C. I, II ve V   D. I, II ve IV   E. III, IV ve V

25. UN 2439 maddesi taşıyan bir taşıma ünitesi için aşağıda belirtilen hangi ilave koruyucu teçhizatlar gereklidir?

I. Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi

II. Kürek

III.Drenaj mührü(kanalizasyon örtüsü)

IV.Toplama kabı

V. Bir çift koruyucu eldiven

VI.Her bir araç ekibi üyesi için bir ikaz yeleği

A. II, III ve IV   B. II, V ve VI   C. I, II ve IV   D. II, III, IV ve V   E. Hepsi

26. Aşağıdaki ürünlerin hangileri ADR'ye göre taşıma için kabul edilemeyen maddelerdir?

I. Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları.

II. 1.2 K, UN No 0020’ ye atanmış nesneler.

III. Kolayca peroksit oluşturmaktan sorumlu Sınıf 3 maddelerinin hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriğinin % 2 olması halinde.

IV. ADR Bölüm 3.3 188, 230, 310 ve 636 özel hükümlerinin ilgili koşullarına uymayan lityum pilleri.

V. Soğutularak sıvılaştırılmış 3A, 3O veya 3F sınıfına atanmış gazlar.

VI. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve UN 1994 DEMİR PENTAKARBONİL'den başka 23°C altında parlama noktasına sahip metal karboniller,

A. Yalnız I, II   B. I, II, III, IV ve VI   C. II, III ve V   D. I, IV ve V   E. Hepsi

27. Kapalı kasa bir aracın içerisinde aşağıda belirtilen miktarlarda çeşitli tehlikeli maddeleri içeren ambalajlar taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

UN 1204 maddesi toplam 100 litre olarak artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanmış sökülemez başlıklı çelik bir varil içerisinde;

UN 1264 maddesi toplam 200 litre olarak metal bir OHK içerisinde;

UN 1005 maddesi toplam 20 litre olarak silindirler içerisinde;

I. Bu ambalajları taşıyan araç C tünelinden geçemez.

II. Bu maddeleri içeren ambalajların üzerinde tehlike etiketlerinin bulunması gerekir.

III. Bu ambalajları taşıyan araçta yazılı talimat bulunması zorunlu değildir.

IV. Bu ambalajları taşıyan aracın önünde ve arkasında turuncu levha bulunması zorunludur.

A. I, II ve III   B. II ve III   C. II ve IV   D. I, III ve IV   E. Sadece III

28. Taşıma indeksi 0,9 ve dış yüzey üzerinden yapılan ölçüm sonucu radyasyon seviyesi 0,4 mSV/sa olan ambalaj içerisinde 60 kg ağırlığında UN 3330 maddesi bulunmaktadır. Bu ambalajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Bu ambalajın üzerine II-SARI etiketi ve bölünebilen etiketi konulmalıdır.

II. Bu ambalajın üzerinde gönderen ve/veya alıcı adı bulunmalı ayrıca izin verilen brüt kütle de yazılmalıdır.

III. Bu ambalajın dış tarafında “TİP A” ibaresi okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir.

IV. Bu ambalajın üzerinde çevreye zararlı madde etiket bulunmalıdır.

A. II ve III   B. I ve II   C. II, III ve IV   D. I, II ve III   E. Hepsi

29. Aşağıdaki maddelerin hangisini taşıyan aracın üzerinde “Tehlike İkaz Levhası” olmalıdır?

A. UN 0481 ambalajda taşındığında

B. UN 1910 taşındığında

C. UN 1383 sabit tankta taşındığında

D. UN 1376 ambalajlı olarak karayoluyla taşındığında

E. UN 3330 ambalajda taşındığında

30. ADR kısım 9’da tanımlanan araçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. EEC Yönetmeliği No. 111'in teknik zorunlulukları, 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren ilk kez kayıt alan 3 m³'ten fazla kapasiteye sahip olan ve sıvı ya da ergimiş halde 4 bar'dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş tehlikeli malların taşınmasında kullanılan tankerler için geçerlidir.

II. Yanmalı ısıtıcılar, yalnızca sürücü kabininin veya motorun ısıtılması için EX/II ve EX/III araçlarına monte edilecektir.

III. Maksimum kütlesi 16 tondan fazla olan EXIII araç için “Dayanıklı fren sistemi gerekli değildir.

IV. Araçların üretimine ilişkin olarak zorunluluklar kapsamında MEMU’lar, EXIII araçlar ile aynı kategoridedir.

V. MEMU’lar ve EXIII araçların motor bölmesi otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılmalıdır.

VI. EX/III araçlarının gövdeleri, minimum kalınlığı 10 mm olan ısıya ve aleve dayanıklı malzemelerden mamul olacaktır.

A. III, IV ve V   B. I, II ve VI   C. II, IV, V ve VI   D. I, II ve V   E. III, IV ve V

31. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sınıf 7 radyoaktif malzemeler için doğrudur?

I. Tek bir araç veya konteynerdeki ambalaj kritiklik güvenlik indeksi toplamının 50'yi aştığı durumlarda, bölünebilen malzeme içeren ambalajların sevkiyatında; çok taraflı sevkiyat onayı gereklidir.

II. Ambalaj tasarımı ve nakliyesi için onay sertifikaları tek bir sertifikada birleştirilebilir

III. Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalaj; yangın ve suyun etkilerine dirençli dış veya en dıştaki kabına kabartmalı, damgalı veya yangın ve suyun etkilerine dirençli başka bir yöntemle “yonca sembolü” sade biçimde işaretlenmelidir.

IV. Sınıf 7’ye ait maddelerin sevkiyatı için taşıma belgesine; Taşıma indeksi eklenecektir. (yalnızca II-YELLOW ve III-YELLOW kategorileri için)

V. Tip A ambalajlarının en küçük toplam dış boyutu 10 cm'den az olmalıdır.

A. I, II, III ve IV   B. Hepsi   C. I, II, III ve V   D. I, II ve V   E. Sadece I

32.İzmit’te bulunan Flare Teknik Kimyasalları firması, motor parçalarının temizliğinde kullanılan “ FLARETEX” isimli bir sıvı kimyasal malzeme üretmektedir. Başlangıç kaynama noktası 38 C ve Parlama noktası 22 C olan ürünün aynı zamanda tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik LC50 zehirlilik değeri 0,2 dir. Bu ürün 500 mL lik iç ambalajlarda, 20 kg lık dış paketlerde ve toplam 350 L olmak üzere araca yüklenerek İzmit’ten Ankara’ya gönderilecektir. Bu taşımacılık için aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur?

I. Taşıma evrakı gereklidir

II. Sürücünün “ADR sürücü eğitim sertifikası” sahibi olması zorunludur.

III. İç ambalaj olarak cam kullanılabilir.

IV. 9.1.3.5 de belirtilen Araç onay sertifikasına gerek yoktur.

V. Araç bu taşımacılık sırasında bir kaza geçirmiştir. Bu kazanın neticesinde herhangi bir miktarda ürün kaybı olmamış fakat aracın altyapısına yönelik olarak tahmini 55.000 Avro kadar maddi zarar tespit edilmiştir, bu durumda bir rapor yazılmalıdır.

VI. Kaza sırasında 2 adet dış paket hasar görmüş ve bu paketlerdeki ürünler tamamen dökülmüştür ancak olay bildirim raporu yazmaya gerek yoktur.

A. III, IV ve VI   B. II, III ve IV   C. I, III ve VI   D.III, V ve VI   E.I, II, IV ve VI

33. Aşağıdakilerden hangileri taşıma sırasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken kullanılması uygun olmayan ambalaj çeşitleridir?

A. Esnek Plastik Büyük Ambalaj – Toz Geçirmez Duvarlı Doğal Ahşap Kutu – Fiber Varil – Çıkarılabilir Başlıklı Çelik Varil

B. Sert Doğal Ahşap IBC – Dokumalı Plastik Astarlı IBC – Çıkarılabilir Başlıklı Alimunyum Varil – Çıkarılabilir Başlıklı Çelik Bidon

C. Çıkarılamaz Başlıklı Plastik Bidon – Kontraplak Varil – Çelik Kutu – Kontraplak Kutu

D. Kontraplak Varil – Alimunyum Kutu – Çok Katmanlı Kağıt Torba – Mukavva Varil

E. Çok Katmanlı Kağıt Torba – Genleşmeli Plastik Kutu – Çıkarılabilir Başlıklı Çelik Varil – Dışta Çelik Kafeste Cam Komozit Ambalaj

34. UN 1323 maddesi aşağıda verilen hangi koda sahip ADR tankı ile taşınabilir?

A. L15CF

B. SGBV

C. L10BV

D. L4BN

E. S15AF

35. 2 Litrelik plastik ambalajlara konulmuş UN 2604 ürünü aşağıdaki ürünlerden hangileri ile birlikte aynı kombine ambalajda birlikte paketlenebilirler?

I. 3 litrelik plastik ambalajlara konulmuş UN 1830 ürünü ile birlikte

II. 2 litrelik plastik ambalajlara konulmuş UN 1203 ürünü ile birlikte

III.1 litrelik plastik ambalajlara konulmuş UN 2205 ürünü ile birlikte

IV.1 litrelik plastik ambalajlara konulmuş UN 2577 ürünü ile birlikte

V. 5 litrelik plastik ambalajlara konulmuş UN 2577 ürünü ile birlikte

A. I , II, IV ve V   B. I, II ve III   C. I, IV ve V   D. I ve IV   E. IV ve V

36. Aşağıdaki olayların hangilerinde tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi mecburiyeti bulunmaktadır?

I. 333 kg UN 2904 döküntüsü

II. 65 kg UN 2900 döküntüsü

III. 50 litre UN 1758 sızıntısı

IV. UN 2238 taşıyan aracın motor sisteminin 68.000 Euro’luk hasarı

V. UN 3013 taşıyan araç şoförünün kaza sonucu zehirlenmesi/yaralanması neticesinde 5 günlük çalışamaması durumu

VI. 0,6 Litre UN 2814 sızıntısı

A. I , III ,V ve VI   B. II ,III ve IV   C. II, III ,V ve VI   D. I , II , IV ve V   E. Hepsi

37. Gövde çapı 1.5 m’den fazla olan ve yalıtıma sahip portatif tankta “Kloropikrin ve metil klorür karışımı” bir madde karayoluyla taşınacaktır. Bu tankın azami verilen çalışma basıncı ve azami doldurma oranı ne olmalıdır?

A. 19.2 bar ve 0.81

B. 16.9 bar ve 0.81

C. 15.1 bar ve 0.67

D. 13.1 bar ve 0.81

E. 16.9 bar ve 0.67

38. Ambalajlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. 31HZ2 tipindeki IBC’ ler dış muhafazanın hacminin en az %80’i kadar doldurulmalıdır.

II. Kaynama noktası 60 ºC olan sıvının doldurulacağı IBC’nin yüzde olarak doldurma derecesi %88’i aşmayacaktır.

III. UN2036 KSENON içeren ambalajın test basıncı 130 bar olmalıdır.

IV. UN1064 METİLMERKAPTAN içeren ambalajın doldurma oranı 0,78’dir

V. UN1962 ETİLEN içeren ambalajın test süresi 5 yıldır.

A. I, II ve V   B. I, II ve III   C. II, III ve V   D. I, III ve IV   E. III, IV ve V

39. UN 1579 maddesi dökme olarak taşınacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde kapalı araçlarda dökme olarak taşınabilir.

II. Bu maddeyi taşıyan aracın yerleşim bölgelerinin yakınında uzunca bekleme yapması için yetkili merciinin izni olması gerekir.

III. Bu araçta genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar arasında acil durum maskesi bulunmalıdır.

IV. Bu aracın sürücüsü ADR Sürücü Temel Eğitim programını tamamladığını gösterir sertifikaya sahip olmalıdır.

V. Bu araç iki yanından ve arkasından Sınıf 6.1 levhasıyla işaretlenmelidir.

A. I, II ve III   B. I, III ve IV   C. I, IV ve V   D. II, III ve V   E. Hepsi

40. Ağız yoluyla zehirliliği LD50 280 mg/kg, deri yoluyla zehirliliği LD50 120 mg/kg olan ve 30 sn.’lik bir temasın ardından 15 dk. içerisinde sağlam deri dokusunun tüm kalınlığını yok eden sıvı bir madde 10.000 litrelik sabit tankta taşınacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu tanker önünden ve arkasından 886 / 2922 yazılı turuncu plakayla işaretlenmelidir.

II. Bu madde L10BN kodlu tankla taşınabilir.

III. Bu maddeyle doldurulmuş tank FL tipi araçla taşınabilir.

IV. Bu taşımayı gerçekleştiren araç güvenli bir depoda veya güvenli bir fabrikada denetlenmeden de bekletilebilir.

V. Bu araç C kodlu tünellerden geçebilir.

A. I, II ve V   B. III, IV ve V   C. I ve V   D. I, III ve IV   E. Sadece I

9 Nisan TMGD Sınavı Cevapları

1. A     21. C
2. B     22. B
3. C     23. E
4. C     24. B
5. B     25. A
6. E     26. C
7. H     27. B
8. A     28. B
9. D     29. C
10. H     30. C
11. D     31. B
12. A     32. A
13. C     33. D
14. E     34. D
15. D     35. D
16. B     36. C
17. D     37. D
18. C     38. D
19. H     39. E
20. D     40. D

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın