TMGD IMDG KOD ve RID Sınav Soruları

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafında yapılan

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı IMDG KOD ve RID Sınav Soruları

8 Temmuz 2017 IMDG KOD + RID Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi RID hükümlerinden tamamen muaftır?

A. Özel bir şahıs tarafından tekrar doldurulabilir kaplara doldurulmuş her bir kap için toplam miktar 80 litre olan alevlenebilir sıvıların taşınması.

B. Tanktaki basıncı 20 °C'de 350 kPa olan ve sıvılaştırılmış veya soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz halinde olmayan Grup A ve O gazları.

C. Lityum metal piller (bataryalar).

D. Radyoaktif madde içermeyen, doğrudan bireylerden ve evlerden toplanarak bir toplama tesisine taşınan 1 kg'dan az cıva içeren lamba.

E. Radyoaktif materyal içeren bir toplama ya da geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 2 gram tehlikeli madde içeren ve ambalaj başına 30 gramdan fazla tehlikeli madde içermeyen kullanılmış, hasarlı ya da kusurlu lambalar.

2. Aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Sınıf 2 kapsamındaki gazların paketleme grubu yoktur.

II. Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcıların paketleme grubu yoktur.

III. Sınıf 6.2 kapsamındaki hiçbir maddenin paketleme grubu yoktur.

IV. Sınıf 5.1 kapsamındaki yükseltgen maddelerin paketleme grubu yoktur.

V. Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin paketleme grubu vardır.

A. I, III ve V   B. II, IV ve V   C. III, IV ve V   D. II, III ve IV   E. Sadece IV ve V

3. Bindirmeli (komple araç/römork/yarı römorkun demiryoluyla ile taşınması) taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. UN 3232 maddesi taşıyan bir taşıma birimi bindirmeli taşıma şeklinde taşınabilir.

II. Devralınan taşıma birimleri (karayolu taşıtları) ve içerikleri ADR hükümlerine uygun olmalıdır.

III. Ambalaj taşıyan bir treylerin, çekici biriminden ayrılması durumunda treylerin ön tarafına da turuncu renkli plakalar eklenmeli veya treylerin her iki tarafına da ilgili levhalar yerleştirilmelidir.

IV. Ambalaj içinde tek bir taşıma biriminde 800 litre UN 1202 ve 80 litre UN 1710 taşındığında vagona etiket, işaret veya turuncu plaka takılması zorunlu değildir.

V. Ambalaj taşıyan bir treylerin, çekici biriminden ayrılması durumunda treylerin ön tarafına da turuncu şerit eklenmelidir.

A. I, II ve V   B. Sadece I ve IV   C. I, IV ve V   D. III ve V   E. II ve V

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Demiryolu ile Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler taşındığında, taşıma evrakında alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak, sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da temin edilecektir.

B. Su kapasitesi 150 litreden çok ve 1000 litreden az olan kaynaklanmış taşınabilir basınçlı kaplara basınçlı varil denir.

C. Gönderen ile taşıyıcı, tehlikeli mal taşıma belgesinin bir nüshası ile RID'de açıklanan ilave bilgileri ve evrakları en az üç aylık bir süre boyunca saklayacaktır.

D. Gevşek manevra veya tümsekli manevranın yasak olduğunu belirten etiket, 74 mmx105 mm boyutlarından küçük olmayan bir dikdörtgen şekline sahip olmalıdır.

E. Sadece UN 3359 taşındığında işaretleme yapılmasına gerek yoktur.

5. Taşınacak madde, tam olarak bilinmeyen bileşime sahip bir atık ise aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Atığın sadece çevreye zararlı özellikler taşıdığı biliniyorsa, UN No. 3077 veya 3082 altında ambalajlama grubu I'e tahsis edilebilir.

II. Atığın bir UN numarasına atanması oransız bir çaba veya maliyet ödemeden yapılamıyorsa (bazı tür atıklarda olduğu gibi), madde, çözelti veya karışım en yüksek tehlike gösteren bileşenin sınıfına yerleştirilir.

III. Atığın bir UN numarasına veya ambalajlama grubuna ataması, yürürlükteki emniyet ve çevre yasaları gereğince talep edilen mevcut tüm teknik ve emniyet verileri dahil gönderenin atık hakkındaki bilgisine dayanarak yapılabilir.

IV. Taşıma evrakında uygun sevkiyat adının önünde "WASTE" ("ATIK") kelimesinin bulundurulması yeterlidir.

V. Bu atığın sınıflandırılması ile ilgili şüphe duyulması durumunda, atığın en düşük seviyede tehlikeye sahip olduğu düşünülür.

A. I, II ve III   B. I, III ve IV   C. II ve III   D. II ve IV   E. III ve V

6. Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gereklidir?

I. Ambalaj halinde taşınan ve ilave tehlike etiketi 2.2 olan 25 kg UN 2900

II. Dökme olarak taşınan 2500 kg UN 1442

III. Tank ile taşınan 3500 kg UN 3253

IV. Ambalaj halinde taşınan 5 kg UN 0328

V. Tank ile taşınan 1000 litre UN 1016

A. I, II ve III   B. I, III ve IV   C. I, IV ve V   D. II ve IV   E. III, IV ve V

7. UN 0495 maddesi taşıyan bir vagon ile aynı trende aşağıdaki tehlikeli maddelerin hangisinin bulunduğu vagon arasında RID’de yer alan koruyucu mesafenin bulunmasına gerek yoktur?

A. UN 1001

B. UN 1016

C. UN 1082

D. UN 1183

E. UN 3289

8. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. UN 0331 ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 2590 karışık yüklenebilir.

II. UN 0004 ile UN 0012 aynı ambalaj içinde toplam 50 kg patlayıcı maddeye kadar taşınabilir.

III. UN 0337 ile UN 0334 maddelerinden toplam 100 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.

IV. UN 0054 ile UN 0507 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.

V. UN 1361 ile UN 1408 karışık yüklenebilir.

A. I, II ve III   B. II, III ve IV   C. II, III ve V   D. III, IV ve V   E. Hepsi

9. Aşağıdaki maddelerden hangileri demiryoluyla taşıma için kabul edilmezler?

I. Kütlece %72'den fazla saf asitli perklorik asit sulu çözeltisi veya su dışındaki herhangi bir sıvı ile perklorik asit karışımları

II. NİKEL KARBONİL

III. %10'dan fazla asit içeren klorik asit çözeltisi veya sudan başka bir sıvı içeren klorik asit karışımları

IV. TRİMETİLAMİN, SUSUZ (anhidrit)

V. % 3’ten daha az su içeren HİDROJEN SİYANÜR’e yönelik açıklamayı karşılamayan susuz hidrojen siyanür

A. I, II ve III   B. I, III ve IV   C. I, III ve V   D. II, III ve IV   E.II, III ve V

10. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Yalnızca ambalaj taşıyan vagonların her iki tarafına levha takılmalıdır.

II. Vagonun büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları minimum 150 mm'ye 150 mm olacak şekilde küçültülebilir.

III. UN 1965 taşıyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.

IV. UN 1049 taşıyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.

V. Manevra etiketleri yerine takılan öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen kalıcı (silinmez) işaretlemelerinin boyutları 74 mm x 105 mm’den küçük olamaz.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. I, III ve IV   D. II, III ve V   E. III ve V

11. Tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Gönderen sevkiyat araçlarına yönelik şartlara ve gönderme kısıtlamalarına uymalıdır.

B. Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda taraflar hemen acil durum servislerine haber vermeli ve harekete geçmek için gereken bilgi için ulaşılabilir durumda olmalıdır.

C. Taşıyıcı tarafından, sefer sırasında, taşıma işleminin güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal gözlemlenirse, trafik güvenliği, sevkiyatın güvenli bir şekilde durdurulması zorunluluğu ve kamu güvenliği göz önünde bulundurularak, sevkiyat olabildiğince çabuk bir şekilde durdurulur.

D. Yükleyen ambalajları yüklerken, vagon ya da büyük konteynerdeki tehlikeli malları göz önünde bulundurarak karışık yükleme yasaklarına ve yiyeceklerin, diğer tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin ayrılmasıyla ilgili zorunluluklara uymalıdır.

E. Gönderen, tank-vagonların, tüplü gaz vagonlarının, sökülebilir tanklı vagonların, taşınabilir tankların, tank konteynerlerin ve MEGC'lerin bir sonraki test için sürelerinin dolmadığını araştırarak tespit etmelidir.

12. Demiryollarında taşınması planlanan aşağıdaki maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. UN 1582 maddesini ekspres koli olarak göndermek istediğimizde, bir ekspres koli ambalajı, 4 litreden fazla bu madde içermemelidir.

B. UN 1577 maddesini ekspres koli olarak göndermek istediğimizde, bir ekspres koli ambalajında bu maddeden en fazla 4 litre bulunabilir.

C. Ambalajlama grubu I olan UN 3348 maddesini ekspres koli olarak göndermek istediğimizde, bu madde, kırılmayan kaplar içinde bulunmalıdır.

D. UN 0405 maddesini ekspres koli olarak göndermek istediğimizde, aynı zamanda insan taşımacılığında kullanılabilen demiryolu vagonlarına yüklenebilir ancak vagon başına en fazla 1000 kg'lık bir sınır bulunmaktadır.

E. Ambalajlama grubu III olan UN 1309 maddesini ekspres koli olarak göndermek istediğimizde, bir ekspres koli ambalajı, 12 litreden fazla bu madde içermemelidir.

13. Yozgat’ta bulunan Çapanoğlu Kimyasal firmasında “İBUCA” isimli zehirli sıvı bir kimyasal ürün üretilmektedir. Başlangıç kaynama noktası 56 ˚C ve parlama noktası (kapalı kap) 19 ˚C olan ürünün aynı zamanda 55 ˚C’lik test sıcaklığında çelik ve alüminyum yüzeylerde yapılan testler sonucunda yılda 6.25 mm’yi geçen bir aşınma hızı etkisi mevcuttur. Bu ürün 2 litrelik iç ambalajlarda, 20 kg’lık dış paketler içinde ve toplam 900 litre olarak vagona yüklenerek Yozgat’tan Sivas’a gönderilecektir. Bu taşımacılık için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. İç ambalaj için cam, dış paket için 4H2 kullanılabilir.

II. Taşıma Evrakı düzenlemeye gerek yoktur.

III. Ambalaj üzerinde Sınıf 3, Sınıf 6.1 ve Sınıf 8’e ait tehlike ikaz etiketleri bulunmalıdır.

IV. Vagon bu taşımacılık sırasında kaza geçirmiş ve 20 adet dış paket zarar görmüş ve bu paketlerdeki ürünler tamamen dökülmüştür. Bu durumda olay bildirim raporu yazılması gerekmektedir.

V. Vagonun her iki yanına Model No.15 takılmalıdır.

A. I, II ve III   B. I, II, ve IV   C. I, III ve IV   D. I, III ve V   E. I, IV ve V

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 3 alt gruplarındandır.

B. Küçük miktarlarda tehlikeli mal içeren tamir setleri M5 grubundadır.

C. Bulaşıcı, genetiği değiştirilmiş mikro organizmalar ve organizmalar Sınıf 6.2 maddeleridir.

D. Havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı duman üreten maddeler Sınıf 8 kapsamındadır.

E. Parlama noktası 62 °C olan katı amonyak bileşikleri Sınıf 9 kapsamındadır.

15. Kale Kimyasal Firması üretmekte olduğu bir ürün için A firmasından tank- konteyner ile 10.000 kg Propan, B firmasından ise başlangıç kaynama noktası 68 0C, parlama noktası 350C olan 3.000 kg Özütler Aromatik Sıvı almaktadır. Bu iki maddeyi kullanarak ürettiği yeni ürünü tahliye düzeneği olmayan yeniden doldurulamayan gaz kartuşlarına doldurarak pazara sunmaktadır. Bu proses ve taşımalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Propanı tek seferde almak için göndereceği P23DN tank koduna sahip 20.000 litre kapasiteli tank- konteyner bu sevkiyat için uygundur.

II. Ürettiği yeni ürün UN 2037 (5F)’dir.

III. B firmasından alınan Özütler Sıvı Aromatik 1B1/Y1.4/200/16/TR/TSE-008 tanımlama koduna sahip azami kapasitesi 450 litreyi geçmeyen ambalajla taşınabilir.

IV. Yeni üretilen tehlikeli maddenin ambalajlar ile alıcıya sevkiyatında taşıma evrakında gerekli diğer bilgilerin yanı sıra “UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, (D)” bilgileri doğru olarak yazılmıştır.

V. Yeni ürün yüklü paletlerin dizilişi, her palet katı alttaki kata eşit biçimde dağıtılacak şekilde ve gerektiğinde yeterli dayanıklılıkta ara malzemeler kullanılarak yapılacaktır.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. II, III ve V   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

16. UN 3220 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

I. P4.9DH tank koduna sahip ısı yalıtımsız bir tank takas gövdesi ile taşınabilir.

II. Bu maddenin taşındığı bir ekspres koli ambalajı 50 kg.dan fazla olamaz.

III. Portatif (taşınabilir) tankla taşındığında, 160 cm gövde çapına ve güneş korumasına sahip tankın azami izin verilen çalışma basıncı 27.5 bar olmalıdır.

IV. Basınçlı kaplar ile taşındığında 5 barı geçmeyen bir çalışma basıncına kadar doldurulmalıdır.

V. Tüp grupları (silindir demetleri) ile taşınması durumunda tüp gruplarının (silindir demetleri), periyodik muayenesinin azami test süresi 10 yıldır.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V17. Yukarıdaki ambalaj ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

I. Bu ambalaj, 5 litrelik 25 adet cam iç ambalaj içinde ambalajlama grubu III olan UN 1992 maddesini taşımak için uygundur.

II. %40 hidrojen siyanür içeren UN 3294 maddesi, iç cam ambalajların tüm içeriği emmeye yetecek miktarda dolgu maddesine sahip olduğu metal kaplarda bu ambalajla taşınabilir.

III. Bu ambalaj, 5 litrelik 20 adet cam iç ambalaj içinde PENTAN-2,4-DİON maddesini taşımak için uygundur.

IV. Bu ambalaj, 1 litrelik 15 adet cam iç ambalaj içinde GLİSİDALDEHİT maddesini taşımak için uygundur.

V. Ambalaj türünü gösteren kodun sonuna gelen W harfi nedeniyle bu ambalaj, EPİKLOROHİDRİN maddesinin taşınmasında kombine ambalaj olarak kullanılamaz.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. I, II ve V   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

18. Aşağıdaki maddelerden hangisi Ambalajlama Grubu II’ye atanır?

A. Deri yoluyla zehirliliği LD50 değeri 50 (mg/kg) olan maddeler.

B. Başlangıç kaynama noktası 25°C olan sıvı, alevlenir maddeler.

C. Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C’lik test sıcaklığında yılda 6.25 mm’yi geçen bir aşınma hızına sahip madde.

D. Kendiliğinden yanmaya yatkın sıvılar (Piroforik).

E. Bulaşıcı madde içerme olasılığının düşük olduğuna inanılan tıbbı/klinik atık.

19. Aerosol püskürtücüler (UN 1950) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. İçerisinde maksimum 100 ml’yi geçmeyen UN No. 1011 bütan bulunan aerosol püskürtücüler haricinde, sadece gaz veya gaz karışımlarını içeren aerosol püskürtücülerin metalden mamul olması gerekir.

II. Metalden mamul aerosol püskürtücülerin kapasitesi 500 ml’yi, sentetik malzeme veya camdan mamul aerosol püskürtücülerin kapasitesi 1000 ml’yi aşmamalıdır.

III. Gaz veya gaz karışımı dışında kimyasal taşınan aerosol püskürtücüler metalden, sentetik malzeme ya da camdan olabilir.

IV. Doldurulmuş her bir aerosol püskürtücü, piyasaya verilemeden önce tartılarak sızıntı için test edilmelidir.

V. Aerosol püskürtücüler, yanlışlıkla akmaları engelleyecek bir korumayla birlikte taşınmalıdır.

A. II ve III   B. I, II, ve IV   C. I, III, IV ve V   D. I, II, III ve V   E. Hepsi

20. Aşağıdakilerden hangileri “Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan, katı alevlenir” tehlikeli maddelerdir?

I. SW sınıflandırma koduna sahip maddeler.

II. WS sınıflandırma koduna sahip maddeler.

III. UN 3393

IV. UN 3209

V. UN 2210

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. II ve IV   D. Hiçbiri   E. Hepsi

21. IMDG Kod içerisinde, deniz kirletici olarak tanımlanmış madde, malzeme veya nesneleri taşıyan ve Kod’un hükümlerine uymak zorunda olan gemilerin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. 1 Temmuz 2002’den önce inşa edilmiş 500 gros tonilato veya üzerindeki yük gemileri

B. 1 Temmuz 2002 den sonra inşa edilmiş 500 gros tonilatodan küçük yolcu gemileri

C. 1 Eylül 1984 tarihinden sonra inşa edilmiş 500 gros tonilato veya üzerindeki yük gemileri

D. 1 Eylül 1984 tarihinden önce inşa edilmiş 500 gros tonilatodan küçük yolcu gemileri

E. Cins ve boyut ayrımı olmaksızın tüm gemiler.

22. Basınçlı kaplar (muhafazalar) için azami su kapasitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Silindirler için 450 litredir.

B. Tüpler için 1000 litredir.

C. Kirojenik kaplar için 1000 litredir.

D. Sınıf 2.3 gazların taşınması için planlanmış olan silindir demetleri için 3000 litredir.

E. Hepsi

23. Aşağıda verilen radyoaktif maddelerin denizyoluyla taşınması ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Nakliyat sırasında çevrenin radyasyon etkilerinden korunması için dış radyasyon seviyelerinin kontrolünün sağlanmasına gerek yoktur.

B. Ulaşım yönteminin bütünleşik bir parçası olan radyoaktif malzemeye Kod hükümleri uygulanır.

C. İçinde radyoaktif materyal bulunan sızdırmaz kapsül, özel biçimdeki radyoaktif materyal anlamına gelir.

D. Paketleme talimatı P805’ye göre paketlenmiş ve işaretlenmiş UN 3507 bu kodun diğer hükümlerine tabi değildir.

E. Hepsi

24. Aşağıda atıklarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Radyoaktif malzeme içeren atıklar, atıkların taşınması ile ilgili bölüm hükümlerine göre taşınır.

II. Atıkların tehlike sınıfı belirlenirken, birden fazla sınıf altına giren bileşen içeriyorsa, söz konusu atık Sınıf 9 olarak sınıflandırılmalıdır.

III. Tıbbi veya klinik atıklar, hayvanlar ya da insanların tıbbi tedavisinden veya biyo-araştırmadan kaynaklanan atıklardır.

IV. Bertaraf için taşınan atık tehlikeli maddeler (radyoaktif atıklar hariç) için, Uygun Sevkiyat Adının başına “ATIK” sözcüğü her durumda yazılmalıdır.

V. Sınıf 6.2 dökme atıkları (UN 3291) taşınmasında sadece kapalı dökme konteynerler kullanılabilir.

A. I, II ve IV   B. II, III ve V   C. II ve IV   D. III, IV ve V   E. III ve V

25. Paketleme grupları ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?

I. Sınıf 3 kapsamında yükseltilmiş sıcaklıklarda taşınan maddeler, paketleme grubu III’e dâhil edilirler.

II. Parlama noktaları 23 ˚C'den az olan boyalar, enamel, lake, vernik, yapıştırıcı ve cila gibi viskoz yanabilir sıvılar; paketleme grubu III’e dâhil edilirler.

III. Bütün piroforik katı ve sıvılar paketleme grubu I’e atanacaktır.

IV. Düşük zehirlilik riski olan maddeler ve preparatlar Paketleme Grubu II’ye atanır.

V. Sağlam bir deri dokusunun 3 dakika veya daha az maruz kalmasından sonra 60 dakikalık bir gözlem süresi sonunda tamamıyla imha olmasına sebep olan aşındırıcı madde Paketleme Grubu I’e atanır.

A. I, II ve IV   B. II, III, ve V   C. II ve IV   D. III, IV ve V   E. III ve V

26. UN 1907 maddesinin denizyoluyla taşınmasıyla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A. Bu madde % 4’ten daha az sodyum hidroksit içerdiğinde, IMDG Kod hükümlerine tabi değildir.

B. 13H1 ile taşındığında IBC’lerin sadece suya dayanıklı bir astarı olması yeterlidir.

C. Bu madde gemide asitlerden “ayrı” tutularak istiflenmelidir.

D. Çelik veya alüminyum harici metal IBC’de taşınabilir.

E. Bu maddenin taşındığı konteyner, güverte altında taşınabilir.

27. UN 1942 maddesinin Karasu Limanından Prince Rupert limanına taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde, dökme konteyner ile koşulsuz taşınabilir.

II. Bu madde yüklü konteyner ile UN 1944 maddesi yüklü konteyner birbirinden “uzak tutulmalıdır”

III. 13L2 ile taşındığında IBC’ler toz sızdırmaz ve suya dayanıklı bir astarı olabilir.

IV. Bu maddeyi taşımakta kullanılan IBC’nin bölüm 6.5’teki test hükümlerini karşılamasına gerek yoktur.

V. Bu maddeyi taşıyan konteyner, 55 ˚C’yi aşabilecek ısıtılmış gemi yapılarından 3 metre mesafede istiflenebilir.

A. I, II ve III   B. I, III ve V   C. II ve IV   D. III, IV ve V   E. III ve V

28. UN 2308 maddesinin denizyoluyla taşınması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?

I. Bu madde sınırlı miktar taşındığında Bölüm 7.3 hükümlerinin tümüne tabi olarak taşınır.

II. Bu maddeyi taşıyan IBC’ler iki adet kapama/kesme tertibatı ile donatılmalıdır.

III. Bu maddenin doldurulduğu taşınabilir tankın dolumunda, IMDG Kod’da belirtilen doldurma derecesi aşılmayacaktır.

IV. Bu madde yüklü konteyner ile UN 1474 maddesi yüklü konteyner birbirinden “uzak tutulmalıdır”

V. 150 metre boyunda 45 yolcu taşıyan yük gemisinde, bu madde yüklü yük taşıma birimi güvertede taşınamaz.

A. I, II ve IV   B. I, IV ve V   C. II ve IV   D. III, IV ve V   E. III ve V

29. Ambalajlama hükümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. ISOPROPYL NITRATE maddesi, 400 lt kapasiteli dökme konteynerlerde taşınmasına izin verilmektedir.

II. UN 1791, PG II maddesi için ambalajın havalandırmalı olmasına gerek yoktur.

III. UN 1069 maddesinin tüp içerisinde taşınmasına izin verilmez.

IV. UN 3107 maddesinin 3A1 kodlu ambalaj ile taşınırken en fazla 225 litreye kadar doldurulabilir.

V. UN 1030 maddesini içeren ambalajın doluluk oranı 0,79’dur.

A. I, II ve IV   B. II, IV ve V   C. III ve IV   D. III ve V   E. III, IV ve V

30. Gebze’de bir kimyasal işletmede ilk kaynama noktası 30˚C ve deriden zehirlilik LD50 değeri 40 (mg/kg) olan bir civa bazlı pestisit madde üretilmektedir. Bu maddenin Derince Limanından Ravenna Limanına taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. T15 taşınabilir tank talimatına uygun bir portatif tank ile taşınabilir.

II. Deniz kirletici bir üründür.

III. Bu maddeyi taşıyan gemide bağımsız solunum cihazı bulunmalıdır.

IV. Bu maddenin konulacağı taşınabilir tankta dip açıklığına izin verilir.

V. 250 L kapasiteli 1H1 ambalaj koduna sahip varil ile tek paket olarak taşınabilir.

A. I, II ve III   B. II ve III   C. II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

31. Metal veya plastik ambalajlar halinde her biri 5 Litre kapasiteli iç ambalajlara doldurulmuş, 40 kg’lık dış paketler halinde aşağıdaki UN numaralarına atanmış maddeler taşınacaktır. Aşağıdaki hangi maddenin taşınacağı ambalaj için performans testleri zorunlu değildir?

A. UN 1133 PG I

B. UN 1133 PG II

C. UN 1866 PG I

D. UN 1210 PG I

E. UN 1688 PG II

32. Çoklu elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) ile ilgili hükümlerden hangileri doğrudur?

I. MEGC elemanları sadece P200 paketleme talimatı hükümlerine göre periyodik olarak denetlenir.

II. Sınıf 2.3 zehirli gazlar ancak, her bir elemanın bir izolasyon valfi ile donatıldığı MEGC’lerde taşınır.

III. Temizlenmiş ve havalandırılmış boş MEGC’lere, aynı madde ile dolu MEGC’lere uygulanan hükümlerin tümü uygulanmaz.

IV. LC50 değeri, 200 ml/m3’e eşit veya daha az olan zehirli maddeler MEGC’lerde taşınmazlar.

V. UN 1072 maddesi MEGC’ler ile taşınmaz.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. II, III ve V   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

33. UN 2814 maddesinin Trabzon Limanından Marsilya limanına taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. UN ambalaj sertifikasyon kodunda “SINIF 6.2” yazısı yazılmalıdır.

B. Taşıma evrakında gönderenin sorumlu bir kişisinin adı ve telefon numarası gösterilmelidir.

C. İnsanlar için bulaşıcı bir maddedir.

D. Ebola virus bulaşmış insanların tedavisi sırasında oluşan tıbbi atıklar Kategori A olarak sınıflandırılır.

E. Kapalı dökme konteynerlerde, ek bir gereklilik olmadan taşınabilir.

34. 31HZ2 kodlu IBC için aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

I. PG III, UN 3066 maddesi kapasitesi 1250 lt. olan bu IBC’de taşınabilir.

II. Sıvı nakliyelerinde dış muhafazanın en az %88 hacmine kadar doldurulur.

III. IBC’nin iç kabı, en az iki tabaka filmden oluşacaktır.

IV. IBC’nin dış ambalajları, iç kabı tüm yanlarından sarmalamış olacaktır.

V. Kodda bulunan HZ ibaresi;” plastik iç kabı bulunan kompozit” anlamına gelmektedir.

A. I, II ve IV   B. I, III ve V   C. I, IV ve V   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

35. Gönderi yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Bir paketin ilk gönderiminden önce gönderen, paketin tasarımı ile ilgili uygun yetkili makam onay sertifikasının kopyalarını, gönderenin menşe ülkesinin yetkili makamlarına gönderir, yetkili makam da gönderene bir teyit göndermelidir.

II. İki veya daha fazla tehlikeli madde aynı dış pakette paketlendiğinde, her bir paket, her bir madde için gereken şekilde markalanacak ve etiketlenecektir. Mevcut tehlike için birincil risk etiketi var ise ikincil risk etiketlerine gerek yoktur.

III. Yetkili makam tarafından verilen sertifikaların bir kopyası, göndericide bulunur.

IV. Paket yön okları, kriyojenik kaplar haricinde basınçlı kaplar içeren dış ambalajlarda kullanılmasına gerek yoktur.

V. Kapasitesi 3.000 litreden daha az olan taşınabilir tanklar için deniz kirletici işareti boyutları 250 mm x 250 mm’ye kadar düşürülebilir.

A. I, II ve V   B. I ve V   C. II ve IV   D. III ve IV   E. III ve V

36. UN 2308 maddesinin, Haydarpaşa Limanından Doha Limanına taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddenin konulduğu kapasitesi 450 lt’den fazla büyük ambalajlar, iki zıt taraflarından markalanacaktır.

II. Bu maddenin taşındığı IBC ambalajının üzerinde, Uygun Sevkiyat Adı, UN kısaltması ile birlikte UN Numarası ve Paketleme Grubu gösterilecektir.

III. Bu maddenin taşındığı 3.000 lt’den daha az kapasiteye sahip taşınabilir tanklar, iki zıt taraflarından etiketlendirilerek, plakalandırma gereksinimi sağlanır.

IV. Bu maddenin taşınması sırasında, Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu’nun (5.4.5.1) kullanılması zorunludur.

V. Bu madde, T14 taşınabilir tank talimatına sahip bir taşınabilir tank ile taşındığında, konteyner/araç paketleme sertifikası gemiye teslim edilmelidir.

A. I, II ve V   B. I ve III   C. I, III ve V   D. III ve V   E. IV ve V

37. İlaçlanmış yük taşıma birimleri taşıma üniteleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. İlaçlanmış yük taşıma birimine ilaç haricinde başka tehlikeli maddeler yüklendiğinde, Kodun böyle maddelerle ilgili tüm hükümleri, bu taşımaya uygulanır.

II. Bu taşımacılıkla ilgili gemilerde herhangi bir doküman bulunmasına gerek yoktur.

III. İlaçlanmış bir yük taşıma birimi, havalandırıldıktan sonra Fumigasyon uyarı işareti kaldırılır.

IV. İlaçlanmış yük taşıma birimi kapılarının açılmasıyla tamamen havalandırılmışsa, havalandırma tarihi ve saati ilaçlama ikaz işaretinde markalanacaktır.

V. İlaçlar, yük taşıma biriminin içeriğine gemiye yüklendikten sonra uygulanabilir.

A. Yalnız I   B. I, II ve III   C. I, II ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

38. 31HA1/Y/07 16/TR/TSE 122/2700/500 işaretlenmesine sahip IBC için aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Bu ambalaj ile UN 3110 maddesi 2000 litre taşınabilir.

II. Bu ambalaj Temmuz 2016’da üretilmiştir.

III. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 3 adet istiflenebilir.

IV. Bu ambalaj paketleme grubu II ve III olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılabilir.

V. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 4 adet istiflenebilir.

A. Yalnız I   B. I, II ve III   C. I ve V   D. II, III ve IV   E. IV ve V

39. Aşağıdaki istifleme uygulamalarından hangileri doğrudur?

I. UN 1840 maddesinin güverte altında istiflenmesi tercih edilmelidir.

II. UN 1953 maddesi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güverte altında istif edilmelidir.

III. UN 0501 maddesi yaşam alanlarından yatay olarak en az 12 m’lik mesafede istif edilmelidir.

IV. 16 metre genişliğinde bir gemide, UN 0495 maddesi, gemi yan alabandalarından 2.2 m.lik mesafeye konumlandırılabilir.

V. 100 yolcunun taşındığı bir yolcu gemisinde, 1 litrelik iç ambalajlarda ve toplam brüt kütlesi 25 kg olan ambalajlarda bulunan PG II, UN 1224 maddesi güverte altında istiflenebilir.

A. I, II ve IV   B. I, III ve V   C. I, IV ve V   D. II, III ve IV   E. II, III ve V

40. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A. Muafiyetin bir nüshası, muafiyet şartları altında taşınma için taşıyıcıya verildiğinde, her bir gönderiye eşlik edecektir.

B. Muafiyeti veren yetkili makam, muafiyetin bir nüshasını uygun olduğu şekilde Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne gönderecektir.

C. Yetki verilen bir muafiyetin ona taraf olmayan yetkili bir makam tarafından kabulü, o yetkili makamın takdirine bağlıdır.

D. IMDG kod Kapsamında verilen bir muafiyetin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren 3 yıldan fazla olmayacaktır.

E. Hepsi

8 Temmuz 2017 IMDG KOD + RID Sınavı Cevapları

1. D

2. C

3. C

4. E

5. C

6. C

7. E

8. D

9. C

10. A

11. E

12. C

13. C

14. E

15. C

16. D

17. C

18. E

19. C

20. D

21. E

22. C

23. C

24. E

25. C

26. B

27. E

28. B

29. D

30. B

31. B

32. D

33. E

34. C

35. B

36. B

37. A

38. C

39. C

40. D

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın