TMGD Sınav Soruları

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafında yapılan

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları

8 Ekim 2016 TMGD Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ye göre taşınması yasaktır?

I. Sarı ve beyaz fosfordan ari olan fosforlu sülfitler.

II. Kolayca peroksit oluşturmaktan sorumlu Sınıf 3 maddelerinin hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 2 olması halinde.

III. 23 °C altında parlama noktasına sahip metal karbonillerden UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.

IV. %20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.

V. İZOSİYANAT ÇÖZELTİSİ, ALEVLENİR, ZEHİRLİ, B.B.B.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. II ve IV   D. II ve III   E. II, III ve V

2. Aşağıdaki hangi durumlar için ADR'ye göre Güvenlik Planı hazırlanmasına gerek yoktur?

I. Yetkili kurum tarafından taşınmasına izin verilen 1000 kg UN 3319 maddesi ambalajlı olarak taşındığında.

II. Tank ile 2000 litre UN 2381 maddesi taşındığında.

III. Ambalajlı olarak 1x103 TBq değerlikli Paladyum (Pd 103) radyonüklidi taşındığında.

IV. Tank ile 2500 litre UN 1957 maddesi taşındığında.

V. UN 0066 maddesinden 300 kg ambalajlı olarak taşındığında.

A. I, II ve III   B. I, IV ve V   C. II, III ve IV   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

3. Aşağıdaki durumların hangisinde ADR'ye göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesi gerekmektedir?

I. Etil izosiyonat maddesinin 30 litre kaybı halinde.

II. Tehlikeli madde taşıyan tankın devrilmesi neticesinde, artık taşıma işlemine müsait olmadığı durumda.

III. UN 1166 maddesinden 250 litre ürün kaybına istinaden kamu yolunun 4 saat süreyle kapatılmasında.

IV. UN 1259 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen 45 litre ürün kaybına bağlı olarak taşıma aracında 50.000 € hasar oluştuğu olayda.

V. UN 1718 maddesinden 750 litre ürün kaybına istinaden 2 kişinin 2 gün hastanede kalmasını gerektiren yaralanma olayında.

A. I, II ve III   B. I, III ve V   C. II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

4. Ambalaj içinde UN 1230 maddesi taşınan bir araçta, aşağıda belirtilen hangi ilave koruyucu teçhizatlar gereklidir?

I. Kürek

II. Acil durum maskesi

III. Gözlük

IV. Kova (toplama kabı)

V. Kanalizasyon örtüsü (drenaj mührü)

VI. İki adet dikilebilir uyarı işareti

A. I, III ve V

B. I, II ve VI

C. I, II, IV ve V

D. III, IV ve V

E. II, IV, V ve VI

5. Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından muaftır?

I. Herhangi bir zararı sıfırlayacak yeterli önlemler alındıysa, UN1390 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlar.

II. Zehirli olmayan bileşenleri içeren ve 50 ml.’yi aşmayan Aerosollar.

III. 200 kg’lık 1 varil UN1400 Baryum.

IV. Grup A ve O gazları (2.2.2.1'e göre) kaptaki veya tanktaki basınç 20 °C 'de 200 kPa’yı (2 bar) aşmıyorsa ve gaz sıvılaştırılmış veya soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz halinde değilse.

V. Kazaya karışmış veya arızalanmış tehlikeli mallar taşıyan araçların, izin alınmadan taşınması.

A. I, II ve IV

B. I, III ve V

C. III ve IV

D. II ve IV

E. II, IV ve V

6. UN 3321 radyoaktif maddesinin taşınmasında, 15°C referans sıcaklığında, tankın azami doldurma oranı nedir?

A. Kapasitenin % 98’i

B. Kapasitenin % 85’i

C. Kapasitenin % 90’ı

D. Kapasitenin % 95’i

E. Kapasitenin % 93’ü

7. Sürücüye verilmek üzere yazılı talimat hazırlanması aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?

I. Tehlikeli malların dökme yük olarak taşınmasında.

II. UN 3473 maddesinden her biri 40 kg olan 40 koli ile taşınmasında.

III. UN 1965 maddesinden 11 kg.lık gaz içeren 10 tüpün taşınmasında.

IV. 1A1 ambalajında 200 litrelik UN 1203 maddesinin taşınmasında.

V. UN 2909 maddesinin 1500 kg.lık ambalajlı taşınmasında.

A. I, IV ve V

B. II, IV ve V

C. III ve V

D. II ve IV

E. I ve II

8. Aşağıdaki belge sahibi sürücü, hangi tehlikeli maddeleri taşıyan aracı kullanabilir?

I. UN 1203 – ambalajlı olarak

II. UN 1965 – ambalajlı olarak

III. UN 1202 – tankta

IV. UN 0193 – ambalajlı olarak

V. UN 1046 no.lu tehlikeli madenin taşınmasından sonra boş, temizlenmemiş tanker

A. I, II ve IV

B. I, II ve V

C. II ve III

D. III ve IV

E. III, IV ve V

9. 31H1/Y/04 99/TR/TSE 007/10800/1200 sertifikasyon işareti taşıyan OHK(IBC)'nın üstüne, aynı ambalajdan(dolu olarak) kaç tane istiflenebilir?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

10. Aşağıdakilerden hangileri birlikte ambalajlanabilir?

A. UN 0248 ile UN 0249

B. UN 0350 ile UN 0333

C. UN 3101 ile UN 3096

D. UN 3245 ile gıda maddesi.

E. UN 1873 ile UN 1865

11. Başlangıç kaynama noktası 75 °C olan UN 1203 maddesi, herhangi bir muafiyet uygulaması olmadan taşınacaktır. Bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. 25’er litrelik plastik bidonlar, bu taşıma için uygun değildir.

II. Bu ürün için 11C kodlu IBC kullanılabilir.

III. Bu ürün için ambalaj doldurma oranı en fazla %92’dir.

IV. Bu taşımda UN/3H1/Z/100/11/TR9966 ambalajlama koduna sahip bidon kullanılmaz.

V. Bu taşımada IBC’ler yalnızca gerçek buhar basıncı 50 °C’de en fazla 100 kPa iken kullanılabilir.

A. I, II ve III

B. I, II ve IV

C. II, IV ve V

D. I, III ve IV

E. III, IV ve V

12. Aşağıdakilerden hangileri “Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan” tehlikeli maddelerdir?

I. WF1 ve WF2 sınıflandırma koduna sahip maddeler.

II. W sınıflandırma koduna sahip maddeler.

III. UN 3394

IV. UN 3482

V. UN 2210

A. II ve IV   B. I, II ve V   C. III ve V   D. Hiçbiri   E. Hepsi

13. 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 750 ml/ m3 olan madde ile inorganik yapıdaki UN 3089 METAL TOZU, ALEVLENİR, BBB, PG II karıştırılarak oluşan yeni katı maddenin UN numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A. UN 2930

B. UN 1700

C. UN 2926

D. UN 3179

E. UN 3089

14. UN 1350 maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Portatif tank ile taşınması durumunda söz konusu tankın yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

B. Tekli bidon ile taşındığında azami net kütle 400 kg’dır.

C. IBC ile deniz taşımacılığı IMDG Kod uyarınca yasaktır.

D. Dış paket olarak mukavva (4G) iç paket olarak ise cam kullanılarak kombine paketlerle taşımacılık yapılamaz.

E. Bu maddenin taşınacağı büyük ambalajın azami kapasitesi 2 m³’ü geçemez.

15. Aşağıda verilen UN ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?

I. 1B1/Y/400/15/TR/TSE-001

Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,2 yi aşmayan çıkarılamaz başlıklı alüminyum varildir.

II. 3A2/Z100/S/15/TR/ TSE-002

Ambalajlama grubu III olan katı maddeleri taşıyacak çıkarılamaz başlıklı çelik bir bidondur.

III. 6PB1/Z50/S/15/TR/ TSE-003

UN 1310 için kullanılabilecek bir kompozit ambalajdır.

IV. 5H1/X100/S/15/TR/ TSE-004

UN 0082 için kullanılabilir.

V. 4D/X200/S/15/TR/ TSE-005

UN 0288 için kullanılamaz.

A. I, II ve III   B. III ve IV   C. I, III ve V   D. I ve IV   E. I, II ve V

16. Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının 1,5 saatlik bir temas süresi içinde yok olmasına neden olan asit özelliği gösteren organik katı bir madde, ambalajlı olarak taşınmak isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmayan kağıt iç ambalajlara azami 50 kg olacak şekilde konulabilir.

II. Bu madde fiber levha IBC’ler ile taşınabilir.

III. Bu madde T21 tank talimatı ile taşınamaz.

IV. Bu maddeyi taşıyan bir araç E hariç tüm tünellerden geçebilir.

V. Bu madde ince metal ambalajlara azami 50 kg olacak şekilde konabilir.

A. I, II, III ve V   B. II, IV ve V   C. III, IV ve V   D. Sadece IV ve V   E. Hepsi

17. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Sıvı tehlikeli mallar uygulanabilen koşullarda kuru tehlikeli malların altına yüklenemez.

II. Karışık yükleme yasakları nedeniyle her durumda aynı araca birlikte yüklenemeyen sevkiyatlar veya sevkiyat bölümleri için ayrı taşıma belgeleri hazırlanmalıdır.

III. UN 0083 ile UN 1453 maddeleri aynı araca yüklenemez.

IV. UN3104 ile UN 1309 maddeleri aynı taşıma ünitesinde 20000 kg fazla olacak şekilde taşınamaz.

V. UN 0486 ile UN0186 maddeleri aynı araca yüklenebilirler.

A. I, II ve III   B. I, IV ve V   C. II, III ve IV   D. III , IV ve V   E. II, III ve V

18. Ankara da bulunan X firması, Sınıf 3, PG III olan İZOBÜTRİK ASİT maddesi ile Sınıf 8, PGIII olan ÇİNKO KLORÜR ÇÖZELTİSİNİ Mersine göndermek istiyor. Söz konusu ürünlerin gönderimi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. 500 lt izobütrik asit maddesi ile 300 lt çinko klorür çözeltisini tek bir araca yüklenerek paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araçta taşıma evrakı bulundurmak zorunlu değildir.

II. 20 kg brüt ağırlığa sahip dış paketlerde, 4 litrelik metal iç ambalajlarla izobütirik asit taşındığı durumda, iç ambalajların Bölüm 6.1 kapsamındaki ambalaj testlerinden geçmesi zorunlu değildir.

III. 600 lt İzobütürik asit ve 350 lt çinko klorür çözeltisi ambalajlı olarak birlikte aynı araca yüklenerek taşınırsa; araçta 2 kg lık bir yangın söndürme cihazı yeterli olacaktır.

IV. 500 lt izobütrik asit maddesi ile 300 lt çinko klorür çözeltisini tek bir araca yüklenerek paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araç D tünelinden geçemez.

V. İZOBÜTÜRİK ASİT ( 20 adet, 5 lt metal iç ambalaj; brüt ağırlık 120 kg) ve ÇİNKO KLORÜR ÇÖZELTİSİ ( 60 adet, 5 lt plastik iç ambalaj; brüt ağırlık 330 kg) , dış paket olarak kullanılan bir mukavva kutu (4G) içerisinde birlikte karışık paketlenebilir.

A. II ve III   B. I, II ve V   C. I, II, IV ve V   D. III, IV ve V   E. IV ve V

19. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Karışık yükleme yasakları nedeniyle her durumda aynı araca birlikte yüklenemeyen sevkiyatlar veya sevkiyat bölümleri için ayrı taşıma belgeleri hazırlanmalıdır.

II. UN 1791 PGII olan madde için ambalajın havalandırılmasına izin verilmez.

III. UN 2202 maddesinin tüp içerisinde taşınmasına izin verilmez.

IV. UN 3107 maddesi, 3A1 kodlu bir ambalaj ile taşınırken en fazla 225 litreye kadar doldurulabilir.

V. İzopropil nitratın 450 litreden daha büyük IBC’lerde taşınmasına izin verilmemektedir.

A. I, III ve IV   B. I, III ve V   C. II, III ve IV   D. I, II ve V   E. Hepsi

20. Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. 400 kg net ağırlıktan veya 450 litre kapasiteden fazla olan fakat hacmi 3 m3'ten fazla olamayan ambalajlar, büyük ambalaj olarak kabul edilir.

II. Sınıf 1 ila 9 sınıflandırma kriterlerini karşılamayan, ancak Tehlikeli Atıkların Sınırlararası Dolaşımının ve İmhasının Kontrolüne dair Basel Konvansiyonu dahilindeki atıklar, UN 3077 ve 3082 maddeleridir.

III. Araçlar için ADR Onay Sertifikasının geçerlilik süresi 2 yıldır.

IV. 0A1 Kodlu ambalajların gövde ve kenarlarına yönelik kullanılan sac levha, uygun bir çelik malzemeden mamul ve ambalajın kapasitesi ile kullanım amacına uygun ölçülerde yapılmış olmalıdır.

V. UN 2471 için kağıt iç ambalajların kullanımına müsaade edilir.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. I, IV ve V   D. III, IV ve V   E. Hepsi

21. FOSİPİN isimli tehlikeli madde ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde soğutularak sıvılaştırılmış zehirli aşındırıcı bir gazdır.

II. Bu gaz aerosol püskürtücüde itici gaz olarak kullanılamaz.

III. Bu tehlikeli madde 5 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulan basınçlı variller ile taşınabilir.

IV. Bu madde silindirler içerisine doldurulduktan sonra ADR’ye uygun şekilde işaretlenmiş olan silindirler, kapalı bir araç veya kapalı bir konteynere yüklenirler ise aracın önüne ve arkasına boş (numarasız) turuncu plaka haricinde başka hiçbir levhanın takılmasına veya işaretlenmesine gerek yoktur.

V. Bu gaz ambalajlı olarak açık bir araçta toplamda 20 kg olarak taşınmak istenilir ise araca turuncu plaka takılmasına gerek yoktur fakat araç denetlenmek zorundadır.

A. II ve V   B. I, III ve IV   C. I, II ve V   D. II, IV ve V   E. IV ve V

22. 2000 kg UN 0240, 1000 kg UN 0169 ve 3500 kg UN 0181 maddeleri ambalajlar halinde aynı araçta taşınmak istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeler EX/II tipi araç ile taşınabilir.

II. Araçta yazılı talimat bulundurmak zorunludur.

III. Bu maddeleri taşıyan araç B kategorisindeki tünellerden geçebilir.

IV. Yetkili kurumlardan özel izin alınmadan, kamu alanları ve mesken bölgelerde bu maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması yapılamaz.

V. Bu maddeleri taşıyan aracın her iki yanına ve arka tarafına 1.1 modeline uygun tehlike ikaz levhasının yapıştırılması gereklidir.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. II, IV ve V   D. II, III, IV   E. III, IV ve V

23. İstanbul’da bulunan Kale Lojistik A.Ş merkezinden Kırıkkale’deki Şubesine, aynı araçta 5 kg’lık ambalajlarla 250 adet UN 0055 maddesi ile 5 litrelik ambalajlarla 500 adet UN 1120 maddesi taşınacaktır. Bu taşımaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. UN 1120 maddesini taşıyacak ambalajın, ambalajların kullanımına ilişkin P001 talimatına uyması zorunludur.

II. Söz konusu taşımada kullanılacak aracın EX/II veya EX/III tipi ADR uygunluk Belgesine sahip olması zorunludur.

III. Söz konusu taşımada kullanılan ambalajlar test gereksinimleri karşılamak zorundadır.

IV. Söz konusu taşımada kullanılan ambalajlar üretim şartlarına uygun olmalıdır.

V. UN 0055 maddesini taşıyacak ambalaj için, ambalajların kullanımına ilişkin P136 talimatına uyulması zorunlu değildir.

A. I, III ve IV   B. I, IV ve V   C. II, III ve V   D. II ve IV   E. IV ve V

24. Alevlenir gazlar için geçerli kriterleri karşılamayan METİL KLORÜR VE METİLEN KLORÜR KARIŞIMI için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Söz konusu maddenin Tehlike Tanımlama Numarası 23’dür.

II. Söz konusu maddeyi tank ile taşıyacak aracın aküsü motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içinde takılma zorunluluğu bulunmaktadır.

III. Söz konusu madde 100 ml olarak ambalajlarda taşınması durumunda Taşıma Evrakı doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma Kodu 2A’dır.

V. Söz konusu maddeyi tanka doldurmadan önce araç şasisinden toprağa bir elektrik bağlantısı kurma zorunluluğu bulunmaktadır.

A. I ve II   B. I, II ve V   C. I, III ve V   D. III ve IV   E. III, IV ve V

25. Sınıf 7’e ait taşıma indeksi 5 olan bir ambalajın dış yüzeyi üzerindeki radyasyon seviyesi 2msv/sa ‘dir. Bu ambalaj için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. II SARI kategorisindeki bir ambalajdır

II. III SARI kategorisindeki bir ambalajdır.

III. 7C etiketiyle etiketlenebilir.

IV. 7B etiketiyle etiketlenebilir.

V. Münhasır kullanım kapsamında taşınacak bir ambalajdır.

A. I, II ve III   B. I, IV ve V   C. II ve III   D. II, III ve IV   E. II, III ve V

26. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde çok taraflı sevkiyat onayı gerekir?

I. Düşük olan dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı durumlarda 1000 TBq değerinde etkinliğe sahip radyoaktif madde içeren B (M) tipi paketlerin taşınmasında.

II. Tek bir araçtaki paketlerin kritiklik güvenlik endeksinin toplamı 50 ise, bölünebilen malzeme içeren paketlerin taşınmasında.

III. Tek bir araçtaki paketlerin kritiklik güvenlik endeksinin toplamı 55 ise bölünebilen malzeme içeren paketlerin taşınmasında.

IV. Kontrollü aralıklı havalandırma yapılabilecek şekilde tasarlanan radyoaktif meteryal içeren C tipi paketlerin taşınmasında.

V. 55 TBq etkinliğe sahip radyoaktif madde içeren B (M) tipi paketlerin taşınmasında.

A. I, II ve III   B. I ve III   C. I, III ve V   D. III, IV ve V   E. IV ve V

27. ADR kısım 9’da tanımlanan araçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

I. Yanmalı ısıtıcılar, yalnızca sürücü kabininin veya motorun ısıtılması için EX/II ve EX/III araçlarına monte edilecektir.

II. Maksimum kütlesi 16 tondan fazla olan EX/III araç için “Dayanıklı fren sistemi gereklidir.

III. Araçların üretimine ilişkin olarak zorunluluklar kapsamında MEMU’lar, EX/II araçlar ile aynı kategoridedir.

IV. MEMU’lar ve EX/III araçların motor bölmesi otomatik yangın söndürme sistemleri ile donatılmalıdır.

V. EX/III araçlarının gövdeleri, minimum kalınlığı 12 mm olan ısıya ve aleve dayanıklı malzemelerden mamul olacaktır.

A. I, III ve V   B. I, IV ve V   C. II, IV ve V   D. III, IV ve V   E. III ve V

28. UN 1040 Etilen Oksit Azotlu ısı yalıtımsız sabit bir tankta taşınacaktır. Bu madde aşağıda kodları verilmiş olan sabit tanklardan hangisi ile taşınabilir?

A. P1,5CH

B. P22DN

C. C17CH

D. P10DH

E. P22CH

29. Paketleme Grubu II olan UN 1201 maddesinin kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş muhafaza araçları için düzenlenen taşıma evrakında aşağıdakilerden hangileri yanlış şekilde yazılmıştır?

I. “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, UN 1201,FİTİL YAĞI,3, II,(D/E)”

II. “UN 1201,FİTİL YAĞI,3, II,(D/E) SON KALINTI İÇERİĞİ”

III. “UN 1201,FİTİL YAĞI,3, III,(D/E), BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ”

IV. “UN 1201,FİTİL YAĞI,3, II,(D/E), BOŞ TANKER”

V. “SON KALINTI İÇERİĞİ UN 1201,FİTİL YAĞI, 3,II,(D/E)”

A. I ve II   B. I, II ve III   C. I, IV ve V   D. II ve V   E. III ve IV

30. Kendiliğinden tepkimeye giren madde olarak bilinen “4-(DİMETİLAMONYO)- BENZEN-DİAZONYUM TRİKLOROÇİNKAT (-1)” maddesini taşıyan kutunun azami ağırlığı kaç kg olmalıdır?

A. 25 kg   B. 60 kg   C. 200 kg   D. 225 kg   E. 400 kg

31. UN 1061 maddesini taşıyan sabit tank için litre başına izin verilen azami içerik kütlesi nedir?

A. 0,4 kg’dır

B. 0,58 kg’dır

C. 0,61 kg’dır

D. 1,5 kg’dır

E. 1,9 kg’dır

32. Patlayıcı madde üreticisi bir firma Kırıkkale’den İzmir’deki müşterisine elindeki mevcut EX/II tipi araç ile 2200 kg. UN 0035 ve 1250 kg. UN 0050 sevk edecektir. Bu sevkiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Bu taşıma tek bir EX/II tipi araç ile yapılamaz. Bu tip iki araca ihtiyaç vardır.

II. UN 0035 için Ambalajlama talimatı P135 uygulanır.

III. Bu taşımada ADR 8.4 hükümleri uygulanır.

IV. Bu taşıma tek bir EX/III tipi araç ile yapılamaz.

V. Araca takılan tehlike ikaz levhasına sadece “1.1” alt grubu yazılır.

A. I, II ve III   B. I ve III   C. II, IV ve V   D. III, IV ve V   E. IV ve V

33. Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleriyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Fümige edilmiş bir taşıma ünitesinde “Fumigasyon Uyarı İşareti” olmalıdır.

II. Fümige edilmiş bir taşıma ünitesini taşıyan şoför ADR Belgesi’ ne sahip olmalıdır.

III. Fümige edilmiş ve taşıma işleminden önce tamamen havalandırılmamış bir taşıma ünitesi için düzenlenen belgede Fumigasyon tarihi ve saati yazılmalıdır.

IV. Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için tünel kısıtlaması uygulanmaz.

V. Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri, havalandırıldıktan sonra Fumigasyon uyarı işareti kaldırılır.

A. I, II ve V   B. I, III ve IV   C. Yalnız II   D. II, III ve IV   E. III, IV ve V

34. Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisinin taşınmasında 1N2 kodlu ambalajlar kullanılabilir?

A. UN 0504

B. UN 1309

C. UN 0508

D. UN 3474

E. UN 0509

35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Hız sınırlandırma cihazı, ilk tescili 31 Aralık 1987’den sonra yapılmış olan ve maksimum kütlesi 12 tonu aşan motorlu araçlar için ve ilk tescili 31 Aralık 2007’den sonra yapılmış olan ve maksimum kütlesi en az 3.5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.

B. Araç mukavemet freni, EX/II dışındaki tüm araç tipleri için gereklidir.

C. EX/II tipi araçta akü terminalleri, yalıtıcı akü kutusu kapağı ile kapatılacak veya elektriksel olarak yalıtılacaktır. Aküler motor kapağının altına yerleştirilmemişse, havalandırmalı bir kutu içine takılacaktır.

D. Egzoz sistemi AT ve FL tipi araçlarda gereklidir.

E. Akü ana şalteri, IEC Standardı 529 uyarınca IP 65 koruma derecesine sahip bir muhafazaya sahip olacaktır.

36. Sınıf 1 tehlikeli maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Patlayıcı maddelerin tümü bu sınıftadır.

B. Patlayıcılık tehlikesinden başka tehlike içermezler.

C. 6 uyumluluk grubu ve 13 bölümden birine atanırlar.

D. 1.1 en tehlikeli, 1.6 en tehlikesiz olanıdır.

E. Uyumluluk grubu C, D, E’de bulunan nesneleri içeren ambalajlar aynı araca birlikte yüklenebilir.

37. Tehlikeli maddelerin ambalajlama hükümlerinden aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 3077 maddesinin, konteynerlerde 5L1 kodlu torbalarla taşınmasına izin verilmez.

II. Sınıf 1 kapsamında sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için çift korumaya sahip olmalıdır.

III. Radyoaktif malzemeler için, münhasır kullanım kapsamındaki sevkiyatlar haricinde, herhangi bir ambalajın veya dış paketin taşıma indeksi 50’i, kritiklik güvenlik indeksi ise 10’u aşmayacaktır.

IV. UN 0105 maddesi için, eğer uçları mühürlenmediyse iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

V. UN 1222 maddesinin, kapasitesi 450 litreden daha büyük IBC’lere taşınmasına izin verilmez.

A. I, II ve III   B. I, IV ve V   C. II ve IV   D. II ve V   E. III ve V

38. Aşağıda belirtilen taşımalardan hangileri için ADR bölüm 5 şartlarına uygun taşıma evrakı düzenlenmesi gerekir?

I. Kategori A olan bulaşıcı maddelerin taşınmasında.

II. Daha önce UN 1361 Ambalajlama Grubu III maddesi taşıyan temizlenmemiş, boş ambalajların taşınmasında.

III. Daha önce UN 1845 maddesini taşıyan ve temizlenmemiş boş tankın sevkinde.

IV. 20 oC sıcaklığında basıncı 1,5 kpa olan ve daha önce UN 1006 maddesini taşıyan temizlenmemiş, boş tankın taşınmasında.

V. Tehlikeli maddenin dökme halinde taşınmasında.

A. I, II ve V   B. I, III ve IV   C. II, III ve V   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

39. Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her dört ila altı saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kayıt etmelidir?

A. UN 1156

B. UN 3221

C. UN 1230

D. UN 3102

E. UN 3111

40. Aşağıdaki metal levha ile işaretlenmiş bir sabit tankta aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangileri taşınabilir?
Recent Work

I. UN 1724

II. UN 1281

III. UN 1294

IV. UN 1789

V. UN 1830

A. I, III ve V   B. II ve III   C. II, IV, V   D. III ve V   E. III, IV ve V

1. C

2. D

3. D

4. C

5. D

6. E

7. E

8. A

9. A

10. A

11. E

12. C

13. D

14. A

15. D

16. B

17. E

18. A

19. B

20. A

21. A

22. C

23. E

24. D

25. C

26. B

27. E

28. E

29. E

30. C

31. B

32. B

33. B

34. B

35. D

36. E

37. D

38. A

39. E

40. B

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın