TMGD IMDG KOD ve RID Sınav Soruları

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafında yapılan

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı IMDG KOD ve RID Sınav Soruları

22 Nisan 2017 IMDG KOD + RID Sınav Soru ve Cevapları

1. Tehlikeli maddelerin birbirleriyle tehlikeli şekilde tepkimeye girmesi sonucunda, aşağıdakilerden hangileri gerçekleşirse, söz konusu tehlikeli mallar aynı dış paket içerisine veya büyük ambalajlara konulmaz?

I. Aşındırıcı maddeler oluşturma

II. Kararlı maddelerin oluşturma

III. Ciddi miktarda ısı açığa çıkarma veya yanma

IV. Patlayıcı maddelerin oluşması

V. Alevlenir, asfiksant, yükseltgen ve zehirli gaz açığa çıkarma

A. I, II ve III   B. I, II ve V   C. I, III ve V   D. II, III ve IV   E. II, III ve V

2. Bir tüplü gaz tankeri ile taşınan UN 3337 maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Isı yalıtımlı tank için asgari test basıncı 2,9 bar’dır.

II. Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0.84 kg’dır.

III. Isı yalıtımsız tank için azami test basıncı 32 bar’dır.

IV. Bu alevlenir ve zehirli bir gazdır.

V. P32CH tank kodu ile taşınabilir.

A. I, II ve III   B. I ve IV   C. I, II ve V   D. II ve IV   E. II, III ve V

3. Aşağıdakilerden hangileri Sınıf 7 radyoaktif malzemeler için doğrudur?

I. Nihai kullanıcıya satışından sonra, düzenleyici kurum onayı almış tüketici ürünlerindeki radyoaktif malzemeler RID hükümlerinden muaftır.

II. Radyoaktif malzeme taşıması, radyasyona karşı yeterli düzeyde koruma sağlanmasını amaçlayan sistematik düzenlemelerden meydana gelen bir radyasyona karşı koruma programına tabidir.

III. Özel düzenleme kapsamında gerçekleşen sevkiyatlar için gönderici, gerekli bilgilerin sevkiyat onayı başvurusuna daha önceden iliştirmiş olsa dahi yetkili kurumlara ayrı bir bildirim yapmak zorundadır.

IV. Tip A ambalajlarındaki tüm vanalar, vanadan sızıntıyı tutacak şekilde bir koruyucu zarfa sahip olmalıdır.

V. Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımı onay başvurusunda ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları yer almalıdır.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. I, IV ve V   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

4. Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gereklidir?

I. Tank ile 2500 litre UN 1957

II. Yetkili kurum tarafından onaylanmış ambalajlarla 1000 kg ambalajlı taşınan UN 3379

III. Dökme olarak 2900 kg UN 2067 taşınması.

IV. Tank ile taşınan 1500 litre UN 3267

V. Tank ile taşınan 500 litre UN 0331

A. I, II ve III,   B. II, III, ve IV   C. II ve V   D. III ve V   E. III, IV ve V

5. % 0,05 maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş FİTALİK ANHİDRİT maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Söz konusu maddenin Tehlike Tanımlama Numarası 80’dir.

II. Söz konusu madde L4BN tank koduna sahip RID tankı ile taşınabilir.

III. Söz konusu maddeyi ambalaj ile taşınacaksa yetkili kurum tarafından onaylanan ambalajlar kullanılır. Yetkili kurum onayının nüshası her bir sevkiyatta bulundurulacak veya taşıma belgesi ambalajın yetkili kurum tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.

IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma Kodu C4’dür.

V. Bir ekspres koli ambalajında bu maddeden en fazla 45 litre bulunabilir ve bu ambalaj toplamda 50 kg’dan fazla olamaz.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C.II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

6. Bindirmeli (komple araç/römork/yarı römorkun demiryoluyla ile taşınması) taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. UN 3222 maddesi taşıyan bir taşıma birimi bindirmeli taşıma şeklinde taşınabilir.

II. 2500 litre kapasiteli tank bulunan kapalı konteyneri taşıyan vagona etiket, işaret veya turuncu plaka takılması zorunludur.

III. Taşıma birimleri, treylerler ve içerikler ADR hükümlerine uygun olmalıdır.

IV. Tank içerisinde UN 1203 maddesinin taşındığı bir tehlikeli madde taşımasında, taşıma belgesinde UN numarasından önce 33 rakamı gelmelidir.

V. Bu taşımada RID’in 5.4.3 hükümleri uygulanmaz.

A. I, II ve V   B. II, III ve IV   C. II, III ve V   D. II ve V   E. III ve IV

7. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Vagon yükü 1.5.2 kapsamında bulunan askeri sevkiyatlarda Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri içeren ambalajlar sadece uygun sevkiyat ismi ile işaretlenebilir.

II. UN 1002 taşıyan tank vagonlar kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.

III. Sökülebilir tanklara sahip vagonlarla taşımacılık da vagonun her iki yanına tehlike ikaz levhası takılmalıdır.

IV. 3 m3’ten fazla kapasiteye sahip tank-konteynerlere levha yerine 5.2.2.2’ye uygun etiket takılabilir.

V. İç hacmi 3 m3 olan konteyner etiketleme yapılırken ambalaj olarak kabul edilir.

A. I, II ve III   B. I ve V   C. II ve III   D. II, III ve IV   E. III ve V

8. UN 1192 maddesinin kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş muhafaza araçları için düzenlenen taşıma evrakında hangileri doğru sırayla düzenlenmiştir?

I. “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ, 30, UN 1192, ETİL LAKTAT, 3, PG III”

II. “30, UN 1192, ETİL LAKTAT, 3, II, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ”

III. “30, UN 1192, ETİL LAKTAT, 3, III, KALINTI, SON BULUNDUĞU YER”

IV. “30, BOŞ, TANK VAGON, UN 1192, ETİL LAKTAT, 3, III, SON YÜK”

V. “30, BOŞ, TANK VAGON, SON YÜK: UN 1192, ETİL FORMAT, 3, III”

A. I ve III   B. I, III ve IV   C. I, III ve V   D. I ve V   E. II ve IV

9. Aşağıda belirtilen kontrol tedbirlerinden hangisi, sıvı gaz tank-vagonların dolum sonrası yapılacak kontrol tedbirlerindendir?

A. Vagon paneli üzerindeki yük limitleri, tank plakasındaki izin verilen azami dolum kütlesinden fazla olamaz.

B. Düz flanşlar veya diğer eşdeğer etkin cihazlar monte edilmeden önce havalandırma boşluklarında sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

C. Gövdenin ve ekipman unsurlarının sızdırmazlığı ile işlev görme kapasitesi kontrol edilmelidir.

D. Kalıntıların kütlesi belirlenmeli ve dolum miktarının belirlenmesi aşamasında dikkate alınmalıdır.

E. Doldurulan maddenin dışarı çıkma ihtimali bulunmadığından dolayı, vagon teçhizatı veya işaretlerinin görsel olarak kontrol edilmesine gerek yoktur.

10. Aşağıdaki uygulamalardan hangileri doğrudur?

I. İstisnalar askeri sevkiyatlar için geçerli değildir.

II. Manevra alanlarında gerçekleştirilen tehlikeli mal taşıma faaliyetleri için dâhili acil durum planları hazırlanmalıdır.

III. RID’de eğer doğru NHM kodu sadece kısmen verilebiliyor ise eksik sayılar boş bırakılır.

IV. 7500 litre kapasiteye sahip bölmelere ayrılmamış bir tank vagonun kapasitesinin % 40’na kadar sıvılaştırılmış gaz dolumu yapabilir.

V. RID’de MEMU taşıma birimi için kurallar bulunmamaktadır.

A. I, II ve IV   B. II, III ve IV   C.II, III ve V   D. II, IV ve V   E. Hepsi

11. UN 0331 maddesi taşıyan bir vagon ile aynı trende aşağıdaki tehlikeli maddelerin hangisinin bulunduğu vagon arasında RID’de yer alan koruyucu mesafenin bulunmasına gerek yoktur?

A. UN 1070

B. UN 1545

C. UN 1767

D. UN 2988

E. UN 3512

12. Aşağıdaki uygulamalardan hangileri doğrudur?

I. Sadece ambalaj taşıyan vagonlara tehlike ikaz levhası takılmaz.

II. Demiryolu ile başlayıp denizyolu ile taşıması devam edecek bir vagon yükü konteynerlerin, bu taşıma zincirinde demiryolunda taşınabilmesi için IMDG Kod’da yer alan şartlara uygun işaret ve etiketlere sahip olması yeterlidir.

III. Sıkıştırılmış gazların taşınmasına yönelik tank vagonlar; kesikli olmayan, turuncu, reflektörlü olmayan bir şerit ile işaretlenir.

IV. Üzerinde Model 15’e uygun manevra etiketi olan trenin manevra yapabilmesi için itici güç ünitesi bulunmalıdır.

V. 450 litre kapasiteden büyük IBC’lerin karşılıklı iki tarafı da işaretlenmelidir.

A. I, III ve IV   B. II, III ve IV   C.II, III ve V   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Manevra alanlarında gerçekleştirilen tehlikeli mal taşıma faaliyetleri için dahili acil durum planları hazırlanmalıdır.

B. Taşıyıcı, taşıma sözleşmesi olsun veya olmasın taşıma işlemini yürüten işletme anlamına gelir.

C. Bindirmeli taşıma işlemlerindeki taşıma belgesinde, “BÖLÜM 1.1.4.4 UYARINCA TAŞIMA” ifadesi yer almalıdır.

D. İçinde gaz da olsa spor karşılaşmalarında kullanılacak topların taşınmasında RID hükümleri uygulanmaz.

E. Bir taşıma gerçekleştiren demiryolu araçlarının kendi çalışmaları için veya taşıma sırasında kullanılması amaçlanan teçhizatlarının çalışması için bulunan depolarındaki sıvı yakıtların, istisna kapsamına girebilmesi için taşıma ünitesi başına 1500 litreyi aşmamalıdır.

14. Gövde çapı 1.5 m’den fazla olan ve yalıtıma sahip portatif tankta Kloropikrin ve metil klorür karışımı bir madde demiryolu ile taşınacaktır. Bu tankın azami izin verilen çalışma basıncı ve azami doldurma oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 19.2 bar ve % 81

B. 16.9 bar ve % 81

C. 15.1 bar ve % 67

D. 13.1 bar ve % 81

E. 16.9 bar ve % 67

15. HIDROFLORIK ASİT %60’tan fazla, %85 ‘ten az hidrojen florür içeren UN 1790 maddesinin demir yoluyla taşınmasında tekli ambalajlar olarak kullanılan plastik variller ve bidonların kullanım süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl

B. Üretim tarihinden itibaren 5 yıl

C. Üretim tarihinden itibaren 10 yıl

D. Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

E. Üretim tarihinden itibaren 6 yıl

16. Aşağıdaki maddelerden hangisi demiryoluyla taşıma için kabul edilir?

A. UN 1798 NİTROHİDROKLORİK ASİT

B. Kullanılmış sülfirik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları

C. Su içeriği kütlece %50’den az olmayan baryum azid

D. Zehirli, alevlenir gazların açığa çıkmasına engelleyen katkı maddeleri içermeyen fosfitlerin müstahzarları

E. UN 0135 CİVA FÜLMİNAT, ISLATILMIŞ

17. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu I’e atanır?

I. Tozların ve dumanların solunum yoluyla zehirliliği bir saatlik temasa ilişkin LC50(mg/l) 0,2 olan maddeler.

II. Kaynama başlangıç noktası 35°C’den yüksek olmayan sıvı, alevlenir maddeler.

III. Kritik sıcaklığı -50°C’den yüksek ve +65°C’den düşük veya eşit olan gazlar.

IV. 250 °C üzerinde yükseltilmiş sıcaklıkta taşıma yapılan katı maddeler.

V. Ciltle teması halinde 7 dakikalık maruz kalma sonunda cildin tamamen ölmesine sebep olan maddeler.

A. I ve II   B. I, II ve IV   C. II ve IV   D. III ve IV   E. IV ve V

18. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN1802 ve UN1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak ahşap veya fiber levha kutular kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 120 kg olabilir.

II. UN3291 ile kuru buz birlikte ambalajlanabilir.

III. UN0012 ve UN0027 birlikte ambalajlanabilir.

IV. UN0506 ile UN0432 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.

V. UN0322 ile UN0359 birlikte ambalajlanabilir.

A. I, II ve III   B. II, III ve IV   C. II, III ve V   D. II, IV ve V   E. Hepsi

19. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?

I-1A1/Y1.4/400/15/TR/TSE-001

Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,4 olan çıkarılamaz başlıklı çelik varildir.

II-3A2/Z100/S/15/TR/ TSE-002

Ambalajlama grubu III olan katı maddeleri taşıyacak çıkarılamaz başlıklı çelik bir bidondur.

III-6PA2/Z50/S/15/TR/TSE-003

UN 1345 için kullanılabilecek bir kompozit ambalajdır.

IV-5H1/X50/S/15/TR/TSE-004

UN 0082 için kullanılabilir.

V-4A/X200/S/15/TR/TSE-005

UN 1295 için kullanılabilir.

A. I, III ve IV   B. III ve V   C. I, IV ve V   D. I, II, III ve IV   E. Hepsi

20. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Sınıf 2 maddesidir.

II. Yüksek basınç altında sıvılaştırılmış gaz anlamına gelir.

III. Bu gaz sadece UN No 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak sınıflandırılan düşük hidrokarbonların bir veya birkaçından oluşur.

IV. Sıvılaştırılmış petrol gazı taşımasında kullanılan ambalajlar için P200 talimatına uyulur.

V. Kritik sıcaklığı +65°C’nin altında olan gazdır.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. I, III ve IV   D. II, III ve IV   E. III, IV ve V

21. Toplama veya geri dönüşüm tesisine sevk etmek amacıyla bireyler ya da evlerden doğrudan toplanan ampuller(üretilmiş teçhizat), en fazla aşağıdaki hangi miktarda civa içermesi halinde IMDG kod hükümlerine tabi değildir?

A. 100 gr

B. 200 gr

C. 500 gr

D. 700 gr

E. 1000 gr

22. CSC Sözleşmesine tabi konteynerlerin Emniyet Onay Plakasında aşağıdaki bilgilerden hangileri bulunmaz?

I. Onay ülkesi ve onay referansı

II. Malikine ait seri numarası

III. Muayene sıklığı

IV. 1.8 g için izin verilebilir istif ağırlığı (kilogram ve libre)

V. Çapraz mukavemet testi gücü (newton)

A. I ve II   B. I, IV ve V   C. II ve III   D. III ve IV   E. IV ve V

23. Yüksek ehemmiyetli tehlikeli maddelerin nakliyesi ile uğraşan göndericilerin hazırlayacakları güvenlik planında en azından bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden hangileridir?

I. Nakledilen tehlikeli maddelerin veya tehlikeli mal cinslerinin kayıtları

II. Planda içerilen nakliye bilgilerinin güvenliğinin sağlanması için önlemler

III. Taşıma ünitesinin uzaktan izlenme olanakları

IV. Yükün taşınacağı geminin IMO numarası

V. Güvenlik tehditleri, güvenlik ihlalleri veya güvenlikle ilgili olayların rapor edilmesi ve gereğinin yapılması için etkili ve güncel prosedürler

A. I, II ve V   B. I ve III   C. II ve IV   D. II, III ve V   E. III ve V

24. Radyoaktif maddelerin taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Teşhis veya tedavi amacı ile bir kişiye veya canlı bir hayvana yerleştirilen veya implant edilen radyoaktif malzemeye IMDG Kod Hükümleri uygulanmaz.

II. Sınırlı miktarlarda taşınan radyoaktif malzemelere IMDG Kod’un 5.1.3.3’de belirtilen uygulanabilir hükmü uygulanır.

III. Mesleksel maruz kalma efektif dozunun yılda 6 mSv’yi aşmayacaksa şahsi izleme yürütülemez.

IV. Fasılalarla yapılan kontrollü havalandırma için tasarlanmış Tip B(U) paketlerin gönderisi, çok taraflı onay gerektirir.

A. Yalnız I   B. I, II ve III   C. II ve IV   D. Yalnız III   E. III ve IV

25. UN 2216 maddesi, İngiltere’nin Southampton limanından Türkiye’nin Derince Limanına taşınacaktır. Bu taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. 6 aydan daha eski olan bu madde taşınırken, üreticiden alınan, antioksidan uygulamasının detaylarını içeren bir sertifika gönderi ile birlikte bulunmalıdır.

II. Diğer faktörlerden bağımsız şekilde, kütle olarak % 40’tan daha fazla suyla ıslatılıp asitlendirildiğinde balık yemine kod hükümleri uygulanmaz.

III. Spontan yanmayı önlemek için balık yeminin stabilizasyonu, sevkiyattan önceki 13 ay içerisinde yapılacaktır.

IV. Bu madde azami net kütlesi 50 kg olan 5M2 koduna sahip ambalajlarda taşınabilmesi için, 4.1.1. ve 4.1.3 genel hükümlerine uyulması ve kapalı yük taşıma birimlerine yüklenmesi şarttır.

V. Bu madde, bölüm 6.9 hükümlerine uygun olmayan BK 2 ambalajlarda taşınabilir.

A. Yalnız I   B. I, II ve V   C. I, III, IV ve V   D. Yalnız II   E. III ve IV

26. UN 1950 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıda verilen hükümlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Atık aerosoller yükleme limanından 250 mil uzaklıktaki bir limana uygun bir koda sahip ambalaj ile yetkili makam onayı olmaksızın taşınabilir.

II. Kütlesine göre içeriği % 90 yanıcı maddeden oluşan UN 1950 maddesi, yandığında kimyasal ısısı 30 kJ/g veya fazla ise sınıf 2.2’de sınıflandırılır.

III. ANTİMONY POWDER maddesi içeren aerosollerin sınırlı miktar değeri 120 ml’dir.

IV. UN 1950 maddesi dış ambalaj olarak büyük ambalaj (LP) ile taşınacak ise bu ambalaj paketleme grubu II performans seviyesini karşılamalıdır.

A. Yalnız I   B. I ve II   C. I, II ve IV   D. II, III ve IV   E. Yalnız III

27. UN 3048 taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

I. Gönderici tarafından ürünün özelliklerine dair herhangi bir ilave sertifika verilmeyen ve içinde UN 3048 maddesi bulunan bir yük taşıma birimi ile Sınıf 1.3 maddesi taşınan yük taşıma birimi, birbirinden “ayrılmalıdır”

II. Bu madde IBC’ler ile yük konteynerinde taşınamaz.

III. 29 yolcu taşıyan yük gemisinde, sadece güverte üstünde taşınabilir.

IV. Bu maddeleri taşıyan ambalajlar, buhar sızdırmaz olarak kapatılacaktır.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. Yalnız II   D. II, III ve IV   E. Yalnız III

28. UN 1888 maddesinin konteynerde denizyoluyla taşınmasında aşağıdaki hükümlerden hangileri uygulanır?

I. Bu maddenin taşındığı konteyner, gemilerdeki havalandırma tertibatından en az 3 m’lik mesafede istiflenir.

II. Bu maddenin taşındığı IBC ambalajının üzerinde, Uygun Sevkiyat Adı ve UN kısaltması ile birlikte UN numarası gösterilecektir.

III. Bu madde taşınması sırasında, tehlikeli madde taşıma belgesi olarak “Çok Modlu Tehlikeli Maddeler Formu” kullanılması zorunludur.

IV. Bu maddenin, nakliye dokümanında “……yetkili makamı tarafından onaylanmış dökme yük konteyneri BK(x)” ifadesi yer alır.

A. I ve II   B. I, II ve III   C. I, III ve IV   D. II, III ve IV   E. Hepsi

29. UN 1474 maddesi esnek dökme konteynerlerde taşındığında aşağıdaki hükümlerin hangileri doğrudur?

I. Sadece kuru yük gemilerinin ambarlarında taşınabilir, yük taşıma birimlerinde taşınamazlar.

II. Bu esnek dökme konteynerlerin güverte üzerine istiflenmesine izin verilir.

III. Bu esnek dökme konteynerlerin, kuruyük gemilerinde izin verilen azami istif yükseklikleri hiçbir zaman 3 sırayı aşamaz.

IV. Magnezyum nitrat heksahidrat sadece esnek dökme konteynerlerde taşınabilir.

V. Söz konusu konteyner, su geçirmez olacaktır.

A. I ve II   B. I ve V   C. I, III ve V   D. II, III ve V   E. II, IV ve V

30. Aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

I. Denizyoluyla yapılan taşımada, herhangi bir ambalajın kapatılması ile ilgili en az gereklilik “emniyetli kapatılmış” gerekliliğidir.

II. - 18 °C, – 27,8 °F’ye eşittir.

III. MAWP kısaltması, izin verilen azami çalışma basıncı anlamına gelir.

IV. Atık Aeroseller kapalı yük konteynerlerinde taşınırlar.

A. I ve II   B. I ve III   C. II ve III   D. III ve IV   E. Hepsi

31. Karayolu tankerlerine ilişkin aşağıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

I. Kara tankeri kendi tekerlekleri üzerinde gemiye sürülecek ve bu tankların gemide dolumları yapılmayacaktır.

II. IMO tip 4, 6 ve 8 tanklar, uzun uluslararası seyirler için de kullanılabilirler.

III. IMO tip 4 tanklar, karayolu taşımacılığından sorumlu yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

IV. Deniz taşımacılığından sorumlu yetkili makamın onayıyla IMO Tip 8 tankların gövde kalınlığı, 5 mm olabilir.

A. I ve II   B. I, II ve III   C. I ve III   D. II ve IV   E. III ve IV

32. 2500 lt kapasiteli tank yük taşıma biriminde, 80 ̊C de sıvı durumda UN 3257 maddesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Yük taşıma biriminin her yan kenarına ve her bir ucuna yükseltilmiş sıcaklıkta taşıma işareti konulmalıdır.

II. Yük taşıma biriminde UN numarası tankın dört kenarına konulabilir.

III. Yük taşıma biriminin her yan kenarına ve her uç kenarına birer adet maddenin riskini gösteren plakart takılabilir.

IV. Bu taşımada kullanılan taşıma evrakında, maddenin uygun sevkiyat adının bir parçası olarak “ERİMİŞ” ya da “YÜKSELTİLMİŞ SICAKLIK” kelimeleri kullanılmıyorsa, uygun sevkiyat adından hemen önce “SICAK” sözcüğü konulur.

V. Bu yük taşıma birimi, mekanik havalandırma donanımı bulunmayan güverte altında bir yerde istiflenebilir.

A. I ve II   B. II ve III   C. II, III ve V   D. II ve IV   E. III ve V

33. Sınıf 1 maddelerin gemilerde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Sınıf 1 maddelerin taşınacağı gemideki kompartımanda bulunması gereken gerekliliklere dair hükümler IMDG Kod’da bulunmamaktadır.

II. Sınıf 1.4 maddeler hariç, Sınıf 1 maddenin toplam net patlayıcı kütlesi, gemi başına 10 kg’ı aşmıyorsa uyum grubu B kalemleri yolcu gemilerinde güverte altında taşınabilir.

III. Sınıf 1 maddeler için kapalı yük taşıma biriminin tabanı aralıksız ahşap kaplama olabilir.

IV. İstifleme kategorisi 05 olan sınıf 1 maddeler kapalı yük taşıma biriminde, 11 yolcu taşınan yük gemisinde güverte altında taşınabilir.

V. Sınıf 1.4 maddeler hariç sınıf 1 maddeler yaşam alanlarından yatay olarak en az 12 m’lik mesafede istif edilir.

A. I ve II   B. I, III ve V   C. II, III ve V   D. III ve V   E. IV ve V

34. UN 2852 maddesi ile PG II olan UN 2428 maddesinin birlikte taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Bu iki maddenin aynı dış paket içerisinde paketlenmesine izin verilmez.

II. Yetkili makamın onayı ile aynı yük taşıma birimi içerisinde taşınabilir.

III. Birlikte aynı konteyner de taşındığında, konteynere yalnızca Sınıf 4.1 plakartı takılır.

IV. Bu maddelerin içinde bulunduğu konteyner, yük gemilerinde yalnızca güvertede istiflenebilir.

A. I, II ve IV   B. I, III ve IV   C. II, III ve IV   D. III ve IV   E. Hepsi

35. Yük taşıma birimlerinde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılan boğulma riski oluşturan maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddelerin taşındığı yük taşıma birimlerinin elleçlenmesinde ve taşınmasında görev alan kişiler sorumlulukları ile bağlantılı ölçüde eğitim alır.

II. Söz konusu maddeleri taşıyan paketler bu tehlikeli maddelerin uygun gönderi adından başka markalama yapılır.

III. Bu maddeleri içeren paketler iyi havalandırılmış yük taşıma birimlerinde taşınacaktır.

IV. Paketleme talimatı P403’e atanan soğutma ve iklimlendirme gereken maddeler söz konusu paketleme talimatına uymalıdırlar.

V. Kuru buz ve yük taşıma birimi arasında en az 50 mm seperasyon ile yeterli izolasyon sağlanmalıdır.

A. I, II ve III   B. I, II ve V   C. II, III ve IV   D. II ve IV   E. III ve V

36. UN 2495 maddesi yüklenmiş bir konteynerin istif ve ayırımı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Yüzey sıcaklığı 55°C’yi aşabilecek yakıt tankından 2 m mesafede istif edilebilir

II. 29 yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, güverte altında değil ancak güverte üstünde taşınabilir.

III. Bu konteynerdeki UN 2495 maddesi şayet varillerde taşınıyorsa, yatay pozisyonda taşınabilir.

IV. Bu maddenin taşındığı konteynere, yetkili otoriteden izin alınsa dahi UN 1349 maddesi yüklenemez.

V. Bu konteynerde, bu maddeye 4 metre mesafede olmak şartıyla gıda maddeleri ile taşınabilir.

A. I, II ve III   B. I ve V   C. II ve IV   D. III ve IV   E. IV ve V

37. Aşağıdaki uygulamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. UN 3362 maddesi ile UN 0417 maddelerini taşıyan yük taşıma birimleri, birbirinden “ayrılmalıdır”

II. UN 2407 maddesi ile UN 0169 maddelerini taşıyan yük taşıma birimleri, birbirinden “aradan geçen bütün bir kompartıman veya bölme vasıtasıyla ayrılmalıdır”

III. UN 2984 maddesi yüklü konteyner ile UN 3107 yüklü konteyner birbirinden “ayrılmalıdır”

IV. UN 1385 maddesi yüklü konteyner ile UN 1848 maddesi yüklü konteyner birbirinden “uzak tutulmalıdır”.

V. UN 0174 maddesi ateşleme kaynaklarından yatay olarak en az 2.4 m mesafede istif edilebilir.

A. I, III ve IV   B. I ve V   C. Yalnız II   D. II, III ve IV   E. Yalnız V

38. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. PG III olan UN 1374 maddesi sevkiyatından önce en az 28 gün havalandırılmalıdır.

II. UN 2420 maddesi taşıyan temizlenmemiş, boş basınçlı kaplar sadece güvertede istif edilebilirler.

III. UN 0340 maddesi can kurtarma araçlarından yatay olarak 2.4 m mesafede istiflenmelidir.

IV. Ro-Ro gemilerinde UN 1214 maddesi, güvertede her türlü muhtemel tutuşturma kaynağından en az 3 m uzakta istiflenmelidir.

V. PG I olan UN 1210 maddesi yüklü konteyner ile UN 1857 maddesi yüklü konteyner, ambar kapaksız bir geminin güvertesinde baş kıç doğrultusunda yatay olarak birbirlerine 2,4 m’den daha az mesafede istiflenebilir.

A. I, II ve IV   B. I, III ve V   C. II, III ve IV   D. III ve IV   E. III ve V

39. Tek ambarlı bir genel yük gemisinde UN 0118 maddesi yüklü bidonlar ile UN 0225 maddesi içeren kutular aynı ambarda istif edilmesi için, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. UN 0225 maddesi UN 0118 maddesinden en az 6 m uzakta, kapalı bir yük taşıma birimi içerisinde istif edilecektir.

II. Maddeler birbirinden çelik bir bölme ile ayrılma koşulları ile istif edilemez.

III. UN 0225 net patlayıcı kütlesi 50 Kg yi aşmaması şartı ile mümkündür.

IV. UN 0118 net patlayıcı kütlesi 50 Kg yi aşmaması şartı ile mümkündür.

V. Bu maddeler özel bir ayrım şartı olmadan karışık istif yapılabilir.

A. I, II ve IV   B. I ve III   C. I, IV ve V   D. II ve III   E. III ve V

40. Sınıf 5.1 maddelerinin deniz yolu ile taşınacağı bir taşınabilir tankın gövdesi çalkantı plakaları ile her bir bölmenin su kapasitesi (20 ̊C’de) 7500 litrelik kapasiteyi geçmeyen bölmelere ayrılmıştır. Bu tankın tanıtıcı plakasında bu özelliği ifade eden sembol aşağıdakilerden hangisidir?

A. MPGM

B. KPA

C. S

D. AA

E. MG

22 Nisan 2017 IMDG KOD + RID Sınavı Cevapları

1. C     21. E
2. E     22. C
3. B     23. A
4. C     24. A
5. D     25. D
6. D     26. E
7. E     27. A
8. A     28. A
9. B     29. B
10. D     30. B
11. E     31. C
12. D     32. B
13. E     33. D
14. D     34. A
15. A     35. A
16. C     36. E
17. A     37. C
18. D     38. A
19. C     39. C
20. D     40. C

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın