TMGD Sınav Soruları

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafında yapılan

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Soruları

22 Nisan 2017 TMGD ( ADR ) Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gerekmektedir?

I. Tank ile 2500 litre UN 1957 taşınması

II. Yetkili kurum tarafından onaylanmış ambalajlarla 1000 kg UN 3379 taşınması

III. Dökme olarak 2900 kg UN 2067 taşınması

IV. Tank ile 2500 litre UN 3267 taşınması

V. Tank ile 500 litre UN 0331 taşınması

A. I, II ve III   B. II, III, ve IV   C. II ve V   D. III ve IV   E. III, IV ve V

2. Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

I. Gaz deposu ile motor arasındaki yakıt valfi kapalı ve marş bağlantısı açık olarak taşınan araçların yakıt depolarındaki gazlar

II. SLİKON TOZU, AMORF maddesinin sıvı haldeyken taşınması

III. 300 kg’lık 1H1 kodlu ambalajda SODYUM KAKODİLAT maddesinin taşınması

IV. UN 2624 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı sıfırlayacak yeterli önlemler alınarak taşınması

V. Sabit yakıt tankında (deposunda) 1400 litre UN 1202 maddesi bulunan bir araç ile 5 ton %50’den fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin taşınması

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. I, II ve V   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

3. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulundurulması zorunludur?

I. UN 3473 maddesinin her biri 40 kg olan 40 koli ile taşındığında.

II. Fasulye yağı iç ambalaj başına 5kg, dış ambalajla 20 kg taşındığında

III. % 4 Sodyum Hidroksit içeren KİREÇ KAYMAĞI maddesi dökme olarak taşındığında

IV. 1A1 ambalajında 340 litrelik UN 1203 maddesinin taşınmasında

V. UN 0482 maddesi ambalajlı 50 kg. taşındığında

A. I, II, III   B. I, II ve V   C. I ve IV   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

4. Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin birlikte yüklenmesine izin verilir?

A. UN 3112 ile UN 1431

B. UN 0029 ile UN 0181

C. UN 2412 ile UN 0337

D. UN 3222 ile UN 1914

E. UN 3231 ile UN 2863

5. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ye göre taşınması yasaktır?

I. ADR Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiş duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıların Sınıf 3 maddesi olarak taşınması

II. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve UN 1994 DEMİR PENTAKARBONİL'in haricindeki 23°C altında parlama noktasına sahip metal karboniller

III. Amonyum tuzu ile hipoklorit karışımları

IV. ADR Bölüm 3.3 188, 230, 636 özel hükümlerinin ilgili koşullarına uymayan lityum piller

V. Alüminyum fosfit

A. II, III ve IV   B. I ve III   C. I, III ve IV   D. IV ve V   E. III ve V

6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, ADR’ye göre hazırlanacak raporla olayların bildirilmesine gerek yoktur?

A. Sınıf 6.2 kapsamında 49 kg bulaşıcı madde ( insanları etkileyen ) kaybında

B. Tehlikeli madde taşıyan konteynerin tahribata uğraması halinde

C. UN 1561 maddesinden 330 litre ürün kaybına istinaden 1 kişinin 2 gün hastanede kalmasını gerektiren yaralanma durumunda

D. UN 3083 maddesinin taşınması sırasında üründen 20 lt. kayıp olması durumunda

E. 300 litre 2-Kloropridin sızıntısı sonrası tahmin edilen zararın 20.000 avro olması halinde

7. Aşağıdaki belge sahibi sürücü, hangi tehlikeli maddeleri taşıyan aracı kullanabilir?

I. UN 0105 – ambalajlı olarak

II. UN 2912 – tankta

III. UN 0331– tankta

IV. UN 2809 – ambalajlı olarak

V. UN 1361 PG III – dökme halinde

A. I, II ve IV   B. I, IV ve V   C. II ve III   D. II ve IV   E. III, IV ve V

8. Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Tehlikeli madde taşıyacak olan tüm araçlar onay sertifikasına sahip olmalıdır.

II. Onay sertifikasının muayene tarihi yaklaşan bir araç muayene tarihinden 1 ay önce veya 1 ay sonra teknik muayeneye girmelidir.

III. Tehlikeli maddeleri ambalajlı olarak taşıyacak olan ilk tescil tarihi 31 Aralık 1987 den sonra yapılan ve max. kütlesi 12 tondan fazla olan tüm motorlu araçlar için hız sınırlandırma cihazı zorunludur.

IV. Ambalajlı olarak patlayıcı madde taşıyacak olan EX/III araçlarında motor bölümü için otomatik yangın söndürücü sistemler olmalıdır.

V. UN 0331 numaralı tehlikeli maddeyi taşımada kullanılan tankın arka yüzeyi ile tampon arka kısmı arasında en az 100 mm uzunluğunda bir boşluk olacaktır.

A. I, II ve III   B. II, III ve IV   C. II, III ve V   D. II, IV ve V   E. III, IV ve V

9. Aşağıdaki maddelerden hangileri Ambalajlama Grubu I’e atanır?

I. Tozların ve dumanların solunum yoluyla zehirliliği LC50(mg/l) 0,2 olan maddeler.

II. Kaynama başlangıç noktası 35°C’den yüksek olmayan sıvı, alevlenir maddeler.

III. Kritik sıcaklığı -50°C’den yüksek ve +65°C’den düşük veya eşit olan gazlar.

IV. 250 °C üzerinde yükseltilmiş sıcaklıkta taşıma yapılan katı maddeler.

V. Ciltle teması halinde 7 dakikalık maruz kalma sonunda cildin tamamen ölmesine sebep olan maddeler.

A. I ve II   B. I, II ve IV   C. II ve IV   D. III ve IV   E. IV ve V

10. X kimya tesisinde yeni geliştirilen bir tehlikeli maddenin özellikleri; parlama noktası 35 °C ve kaynama noktası 68 °C’dir. Ayrıca, aynı ürünün 10 günlük gözlem süresi içerisinde 2 saat süre ile deriye yapılan temas sonucu, sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok ettiği gözlemlenmiştir. Buna göre, geliştirilen yeni ürün için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Bu ürünün Sınıfı 3, Ambalajlama Grubu III’tür.

II. Bu ürünün taşınmasında T11 portatif tank kullanılamaz.

III. İç ambalaj başına 5 lt’yi aşmayan miktarlarda, birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile bir kombine ambalaj içinde birlikte taşınabilir.

IV. Ambalajı üzerinde Sınıf 3 ve Sınıf 9’a ait tehlike ikaz etiketleri bulunur.

V. Turuncu plakada tehlike tanımlama numarası 48’dir.

A. I ve II   B. II ve III   C. II, IV ve V   D. III ve IV   E. III ve V

11. Ambalajlama Grubu I olan UN 1210 maddesi ile Ambalajlama Grubu I olan UN 1263 maddesinin aynı taşıma ünitesinde taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. S4BN kodlu çok hazneli sabit tankla taşınması mümkündür.

B. Bu iki maddenin 10 lt hacimli camdan yapılmış iç ambalajları içeren kombine ambalaj içinde taşınması ADR’ye uygundur.

C. Türkiye’den Gürcistan’a taşıma yapılırken taşıma evrakının Türkçe ve Gürcistan dilinde düzenlenmiş olması gerekir.

D. Bu maddeler IBC’ler ile aynı taşıma ünitesinde taşınabilir.

E. Toplam hacmi 10.000 lt olan çok bölmeli tank konteynerde taşınırken, FL tipi aracın kullanılması zorunludur.

12. Bir tüplü gaz tankeri ile taşınan UN 3337 maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Isı yalıtımlı tank için asgari test basıncı 2,9 bar’dır.

II. Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi 0.84 kg’dır.

III. Isı yalıtımsız tank için azami test basıncı 32 bar’dır.

IV. Bu alevlenir ve zehirli bir gazdır.

V. P32CH tank koduna sahip tankla taşınabilir.

A. I, II ve III   B. I ve IV   C. I, II ve V   D. II ve IV   E. II, III ve V

13. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler için doğrudur?

I. Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana nakledilmiş veya birleştirilmiş radyoaktif malzemeler ADR’den muaftır.

II. Radyoaktif malzeme taşıması, yeterli seviyede radyasyona karşı koruma önlemlerini içeren sistematik düzenlemelere yönelik bir radyasyona karşı koruma programına tabi olacaktır.

III. Özel düzenleme kapsamında gerçekleşen sevkiyatlar için malı gönderen taraf sadece sevkiyatın çıkış ülkesinin yetkili makamını bilgilendirmek zorundadır.

IV. Tip A ambalajlarında tüm valfler valftan sızıntıyı tutacak şekilde bir koruyucu zarfa sahip olmalıdır.

V. Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımı onay başvurusunda, ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları yer almalıdır

A. I, II ve III   B. I, II ve V   C. II, IV ve V   D. III, IV ve V   E. II, III ve V

14. 200 ppm’den daha yüksek bir LC50’ye sahip UN 1955 maddesinden 5000 litre ADR tankında taşındığında aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Bu ürünün taşındığı tankın işaretlemesinde tank kodu sadece tankın levhasına yazılır.

II. Bu maddeyi taşıyan araç denetime tabidir.

III. Bu madde C22BN kodlu tank ile taşınabilir.

IV. Bu maddeyi taşıyacak ADR tankının tank basıncı, basınçlı kaplar için 1.2.1’de tanımlanan çalışma basıncının en az 1.5 katı olmalıdır.

V. Bu maddenin taşındığı ADR tankı çelikten yapılmış olacaktır.

A. I, II, IV ve V   B. I, II ve IV   C. I, II ve III   D. II, IV ve V   E. Hepsi

15. Aşağıdaki tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili hükümlerden hangisi yanlıştır?

A. UN 2077 maddesi dökme olarak taşındığında aracın her iki yanı ve arka tarafına Sınıf 6.1 levhası takılmalıdır.

B. UN 2326 maddesini boşaltan temizlememiş ve gazdan arındırılmamış boş bir portatif tanka Sınıf 8 levhası takılmalıdır.

C. UN 0272 ile UN 0482 maddeleri aynı araçta taşındığında söz konusu araca Sınıf 1.5D levhası takılmalıdır.

D. UN 2908 maddesini taşıyan aracın her iki yanı ve arka tarafına Sınıf 7 levhası takılmalıdır.

E. UN 1134 maddesi hem karayolunu hem de demiryolu sistemlerini içeren taşımacılık zincirinde tank takas gövdesiyle taşındığında, tank takas gövdesinin her iki yanı ve her bir ucuna Sınıf 3 levhası takılmalıdır.

16. Karışık ambalajlama ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 1802 ve UN 1873 maddeleri, aynı ambalaj içinde taşınırken dış paket olarak ahşap veya fiber levha kutular kullanılıyorsa, bu ambalajın ağırlığı en fazla 120 kg olabilir.

II. UN 3291 ile UN 1845 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.

III. UN 0012 ve UN 0027 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.

IV. UN 0506 ile UN 0432 maddelerinden toplam 50 kg aynı ambalaj içinde taşınabilir.

V. UN 0322 ile UN 0359 maddeleri birlikte ambalajlanabilir.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. II, III ve V   D. II, IV ve V   E. Hepsi

17. Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Transplantasyonda kullanılması amacıyla her türlü doku ve organ UN 3373 kaydına atanır.

II. Genetik yapısı değiştirilmiş bulaşıcı olan mikro organizmalar, bölüm 2.2.9 uyarınca sınıflandırılır.

III. Kategori B’de yer alan bulaşıcı maddeleri içeren tıbbi ve klinik atıklar Ambalajlama Grubu II’ye atanır.

IV. UN 3291 taşıyacak ambalajların işaretlenmesinde ambalaj türünü gösteren kod’dan sonra “CLASS 6.2” (SINIF 6.2) ifadesinin gelmesi zorunlu değildir.

V. Bir araç ile paketli olarak 300 kg UN 3291 taşınacaktır. Söz konusu taşımaya ilişkin doldurulan Taşıma Belgesinde, alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da yer alacaktır.

A. I, II ve IV   B. I, II ve V   C. II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

18. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Sınıf 2 maddesidir.

II. Yüksek basınç altında sıvılaştırılmış gaz anlamına gelir.

III. Bu gaz sadece UN 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 olarak sınıflandırılan düşük hidrokarbonların bir veya birkaçından oluşur.

IV. Sıvılaştırılmış petrol gazı taşımasında kullanılan ambalajlar için P200 talimatına uyulur.

V. Kritik sıcaklığı +65°C’nin üzerinde olan gazdır.

A. I ve II   B. I, II, III ve IV   C. I, II ve V   D. I, III, IV ve V   E. II, IV ve V

19. Patlayıcı madde taşımak için ADR Onay Sertifikası sahip olması gereken araçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. EX/II veya EX/III araç tiplerinden birine onay almış bir römork, tüm motorlu araçlar ile çekilebilir.

II. UN 0331 numaralı tehlikeli madde yüklü bir sabit tankın, aracının motor bölümü otomatik yangın söndürücü sistemler ile donatılmalıdır.

III. EX/II ve EX/III tipi araçların motorları sıkıştırmalı ateşleme yapısına sahip olmalıdır.

IV. Yırtılmaya dayanıklı, kolayca alev almayan su ve hava geçirmez bir örtüye sahip örtülü bir araca ADR’de belirtilen diğer zorunlulukları da karşılaması halinde EX/III tipi ADR Onay Sertifikası verilebilir.

V. MEMU’lar, EX/II tip araçların üretimine ilişkin tüm zorunlulukları yerine getirmelidir.

A. I, III ve V   B. I, II ve III   C. II, III ve IV   D. III, IV ve V   E. I, II ve V

20. 500 kg UN 0082, 200 kg UN 0054, 200 kg UN 0070 ve 1500 kg UN 0018 maddeleri ile yüklenen uygun sertifikalı bir konteyner çok modlu taşımacılık için limana teslim edilmek üzere hazırlanmıştır. Bu taşıma ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur?

I. Bu konteyner herhangi bir araç ile taşınabilir.

II. Bu konteyner EX/III tipi bir ADR Onay Sertifikası olan araç ile taşınabilir.

III. Bu konteyner IMDG kodun ilgili gerekliliklerini sağlaması halinde, EX/II tipi ADR Onay Sertifikalı bir araç ile liman sahasına taşınabilir.

IV. Bu konteynerin 4 tarafına 1.2 numaralı tehlike ikaz levhası takılmalıdır.

V. Bu konteyner yarı römorka yerleştirildikten sonra yarı römorkun boş kalan kısmına içinde ambalajlı UN 1203 maddesi olan başka bir küçük konteyner yüklenebilir.

A. II ve III   B. Yalnız II   C. IV ve V   D. II ve V   E. Yalnız III

21. Parlama noktası 54 C olan yanıcı bir sıvı ile deri yoluyla zehirlilik (LD 50) değeri 990 mg/kg olan pestisit içeren bir karışımın sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sınıf 3 (6.1) PG II

B. Sınıf 3 (6.1) PG III

C. Sınıf 3 (6.1) PG I

D. Sınıf 6.1 (3) PG II

E. Sınıf 6.1 ( 3) PG III

22. Aşağıda verilen ambalaj tip onay kodlarıyla ilgili bilgilerin hangileri doğrudur?

I-1A1/Y1.4/400/15/TR/TSE-001

Taşıyacağı sıvının nispi yoğunluğu 1,4 olan çıkarılamaz başlıklı çelik varildir.

II-3A2/Z100/S/15/TR/ TSE-002

Ambalajlama grubu III olan katı maddeleri taşıyacak çıkarılamaz başlıklı çelik bir bidondur.

III-6PA2/Z50/S/15/TR/TSE-003

UN 1345 için kullanılabilecek bir kompozit ambalajdır.

IV-5H1/X50/S/15/TR/TSE-004,

UN 0082 için kullanılabilir.

V-4A/X200/S/15/TR/TSE-005

UN 1295 için kullanılabilir.

A. I, III ve IV   B. III ve V   C. I, IV ve V   D. I, II, III ve IV   E. Hepsi

23. Sağlam deri dokusunun 4 dakikalık bir temas ve 1 gün bir gözlem periyodunun ardından yok olmasına sebep olan bazik inorganik bir sıvı madde için aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Bu madde sınırlı miktar olarak taşınabilir.

II. Bu madde ince metal ambalajlar içerisinde taşınabilir.

III. Bu madde 31HB2 tipinde bir OHK (IBC) içerisine konulduğunda kapalı araçta taşınmalıdır.

IV. Bu madde, 400 ml’lik bir dış ambalaj içerisinde 20 ml’lik iç kaplarda paketlendiğinde, bir araçta toplam 2000 adet istisnai miktarda taşınabilir.

V. Bu madde T21 koduna sahip tank ile taşınabilir.

A. Yalnız I   B. I, II ve III   C. I ve V   D. II, III ve IV   E. Yalnız IV

24. 5 kg UN 2334, 40 lt UN 1602 (PG II), 50 kg UN 2344 (PG III) ve 300 lt kg UN 3268 maddeleri paketli olarak bir taşıma ünitesinde taşınmaktadır. Bu taşıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yalnızca D tünelinden geçebilir.

B. Güvenlik planı oluşturulmalıdır.

C. Araç şoförü SRC-5 belgeli olmak zorundadır.

D. Aracta şoför haricinde görevli biri olması durumunda genel bilgilendirme eğitimi alması zorunludur.

E. Hiçbiri

25. 8 ton UN 1591 maddesi sabit bir tank içerisinde taşınmak istendiğinde aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddenin taşınması esnasında, yerleşim bölgelerinde hizmet ihtiyaçları için uzunca beklemek için yetkili merciden izin almaya gerek yoktur.

II. Bu maddeyi taşıyan araçta asgari toplam 12 kg’lık yangın söndürücü bulundurulması gerekmekte, bunlardan bir tanesinin ise asgari 6 kg olması şarttır.

III. Kürek ve toplama kabı bu maddeyi taşıyan araçta bulunması gereken teçhizattandır.

IV. Bu maddeyi taşıyan araç D tünelinden geçebilir.

V. Bu madde OX tipi bir araçla taşınabilir.

A. I, II ve IV   B. I, III ve IV   C. I, II, III ve IV   D. II, IV ve V   E. II, III ve V

26. UN 1067 taşınması esnasında araçta aşağıdaki hangi teçhizat bulunmalıdır?

I. İki adet dikilebilir ikaz işareti

II. Göz durulama sıvısı

III. Acil durum maskesi

IV. Kürek

V. Toplama kabı

A. I, III ve V   B. I, II ve III   C. II, III, IV ve V   D. I, III, IV ve V   E. Hepsi

27. Aşağıdaki hükümlerden hangileri yanlıştır?

I. Sınıf 2’deki maddeler ve nesneler (aeroseller ve basınç altındaki kimyasallar hariç) tehlike özelliklerine göre birçok gruba ayrılırlar. Tehlike özellikleri gösteren gazlar ve gaz karışımları için “F” harfi ile gösterilen gruplar tüm diğer grupların üstünde bir önceliğe sahiptir.

II. Soğutulmuş sıvılaştırılmış 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar taşıma için kabul edilmezler.

III. Parlama noktası 60 °C den fazla olan, parlama noktasında veya üstündeki bir sıcaklıkta (yükseltilmiş sıcaklıktaki maddeler) taşınan veya taşıma için aktarılan alevlenir sıvılar F3’e atanır.

IV. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar Sınıf 3’e, duyarlığı azaltılmış katı patlayıcılar sınıf 4.1’e atanır.

V. Aeroseller; içerik, kütlece % 85 veya daha fazla alevlenir bileşen içerdiğinde ve yanmanın kimyasal ısısı 30 kJ/gr veya daha fazla olduğundan Grup F’ye atama yapılır.

A. I ve II   B. I ve III   C. II ve III   D. III ve IV   E. I, IV ve V

28. 31H1/Y/04 14/TR/TSE/10800/1200 sertifikasyon işaretine sahip OHK (IBC) için aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir?

I. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan (dolu olarak) 5 adet istiflenebilir.

II. Bu ambalaj Nisan 2014’de Türkiye’de onaylanmıştır.

III. Bu ambalaj üzerine aynı ambalajdan ( dolu olarak) 6 adet istiflenebilir.

IV. Bu ambalaj ile 500 litre UN 1222 maddesi taşınabilir.

V. Bu ambalaj için yapılacak ek işaretlemede imalatçının seri numarası belirtilmelidir.

A. I ve II   B. I, II ve V   C. I, III ve IV   D. II ve IV   E. II ve V

29. % 0,05 maleik anhidrit içeren parlama noktası üzerindeki bir sıcaklıkta erimiş FİTALİK ANHİDRİT maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Söz konusu maddenin Tehlike Tanımlama Numarası 80’dir.

II. Söz konusu madde L4BN tank koduna sahip ADR tankı ile taşınabilir.

III. Söz konusu madde ambalajlı olarak taşınacaksa, yetkili kurum tarafından onaylanan ambalajlar kullanılır. Yetkili kurum onayının nüshası her bir sevkiyatta bulundurulacak ve taşıma belgesi ambalajın yetkili kurum tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.

IV. Söz konusu maddenin Sınıflandırma Kodu C4’dür.

V. Söz konusu madde T4 portatif tank talimatına sahip portatif tank ile taşınabilir.

A. I, II ve IV   B. I, IV ve V   C. II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

30. Aşağıdaki ambalajlama hükümlerinden hangileri doğrudur?

I. Tehlikeli bir madde içermiş olan 51H kodlu boş bir ambalaj, tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınmadığı takdirde dolu ambalajlar için geçerli olan hükümlere tabidir.

II. Organik peroksitler IBC’ler dışındaki bir ambalaj ile taşındığında bu ambalajlar için üretim ve test zorunluluklarına uygunluk gösterecek ve Ambalajlama Grubu II’nin test zorunluluklarını yerine getirecektir.

III. Sıvılaşmaya meyilli maddeler çelik veya alüminyum kutularda taşınır.

IV. 31HZ2 tipindeki IBC’ler dış muhafazanın hacminin en az % 80’i kadar doldurulmalıdır.

V. 1D kodlu ambalajların azami kapasitesi 400 litredir.

A. I, II ve III   B. I, II ve IV   C. II, III ve IV   D. II, III ve V   E. III, IV ve V

31. Açık deniz üzerinden gemi ile portatif tankla gelen UN 2447 maddesi için, aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

II. T23 kodlu portatif tankta taşınabilir.

III. "OFFSHORE PORTABLE TANK (DENİZ ÖTESİ PORTATİF TANKI)" kelimeleri, tanımlama levhası üzerinde yer almalıdır.

IV. Söz konusu portatif tanklarda alttan kapağa izin verilmez.

V. Normal şartlar altında taşındığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir.

A. I, II ve IV   B. II, III ve V   C. II, IV ve V   D. I, III ve IV   E. IV ve V

32. Ambalajlama Grubu III olan UN 2025 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A. Taşıma esnasında işlek yerlerde ve yerleşim bölgelerinde mümkün olduğunca durulmayacaktır.

B. Dökme olarak tam yük şeklinde taşındığında, kapalı/ örtülü araçlara veya kapalı/örtülü konteynerlere yüklenecektir.

C. 13H1 ile taşındığında, bu ambalaj dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olabilir.

D. Tank ile taşındığında yalnızca AT veya FL araç kullanılmalıdır.

E. 1.1.3 kapsamında yapılan taşımalarda araç D ve E tünelinden geçebilir.

33. UN 1085 maddesi aşağıdaki ADR tanklarından hangileri ile taşınabilir?

I. P1CN

II. P22DH

III. P10CN

IV. C10BN

V. P1BN

A. I, II ve V   B. I ve II   C. II, III ve IV   D. II ve III   E. III, IV ve V

34. UN 1061 maddesini taşıyan sabit tankın litre başına taşıyabileceği azami kütle aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0,4 kg’dır

B. 0,58 kg’dır

C. 0,61 kg’dır

D. 1,5 kg’dır

E. 1,9 kg’dır

35. 3000 litre kapasiteli sabit tankta 300 litre UN 1146 maddesinin taşınması sırasında aşağıdakilerden hangileri gereklidir?

I. Sürücü, bu taşıma için temel ve tank eğitimini aldığını beyan eden ADR sürücü eğitim sertifikasına (SRC5) sahip olmalıdır.

II. Araç yakıt tankı, topraklama işareti ile işaretlenmelidir.

III. Sürücü, yol kenarı denetiminde tankın ara ve periyodik muayene raporunu denetim görevlisine ibraz etmelidir.

IV. Taşıma evrakında “özel hüküm 640 F” ibaresi yer almalıdır;

V. Araç ekibi yol kenarı denetimlerinde, kimlik bilgilerini gösteren dokümanları ibraz etmek zorundadırlar.

A. I ve V   B. I, II ve V   C. IV ve V   D. I, III ve V   E. II, III ve V

36. Organik peroksitler arz ettikleri tehlike derecelerine göre değişik tiplere ayrılırlar. Bu tipler aşağıdakilerden hangisidir?

A. P1 ve P2

B. OP1’den OP8’e kadar

C. Sıcaklık kontrolü gerektiren ve gerektirmeyenler

D. Yalnızca A ve B tipi

E. A, B, C, D, E, F ve G tipleri

37. Fiber levhadan mamul IBC üzerinde yer alması gereken ek işaretleme bilgileri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kg cinsinden dara kütle ve izin verilen maksimum yük

B. Kullanılan birimin belirtilmesi suretiyle 20 °C litre kapasitesi, son muayene tarihi (ay ve yıl), varsa test (gösterge) basınç (kPa veya bar cinsinden)

C. Son muayene tarihi (ay ve yıl), imalatçının seri numarası, izin verilen maksimum yük

D. Gövde malzemesi ve mm cinsinden minimum kalınlığı, son sızdırmazlık testi tarihi (ay ve yıl), son muayene tarihi (ay ve yıl)

E. Kg cinsinden dara kütle ve kPa veya bar cinsinden maksimum doldurma/boşaltma basıncı

38. UN 2800 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bataryalar kısa devrelere karşı korunmalı, sağlam dış paketlere yerleştirilerek güvenli biçimde paketlenmelidir.

II. Tehlikeli olmayan mallarla bir kombine ambalaj içerisinde beraber ambalajlanabilir.

III. Sert plastikten yapılmış 1 m3 den az bir kapasiteye sahip kullanılmış bataryanın kutusu kapalı olsa dahi sadece kapalı örtülü araçlarda taşınır.

IV. Söz konusu madde dökme olarak konteynerde taşınacaksa, konteynerlerin yük bölmeleri bataryalarda bulunan aşındırıcı maddelere karşı dayanıklı çelikten olacaktır.

V. Bu madde, IBC02 talimatına uygun ambalajla taşınabilir.

A. I, II, III   B. I, III ve IV   C. I ve IV   D. II, IV ve V   E. Hepsi

39. UN 3077 maddesinin taşınması ile ilgili taşıma evrakında verilen bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A. ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG III, UN 3077

B. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG II

C. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG III,(E)

D. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG II, (E)

E. UN 3077, ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATI, B.B.B, 9, PG III,(E), DENİZLERİ KİRLETİCİ/ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

40. Ankara’da bulunan Hamit Lojistik A.Ş merkezinden Kırşehir’deki şubesine, aynı araçta 5 kg’lık ambalajlarla 1000 adet UN 0012 maddesi ile 1 litrelik ambalajlarla 1000 adet PG II olan UN 2922 maddesi beraber taşınacaktır. Bu taşımaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Söz konusu taşımada kullanılan araçta Taşıma Belgesinin bulunması zorunludur.

II. UN 2922 maddesini taşıyacak ambalajın, ambalajların kullanımına ilişkin P001 talimatına uyması zorunlu değildir.

III. Söz konusu taşımada kullanılacak araç şoförü en azından temel eğitimin alındığı ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC-5) sahip olmalıdır.

IV. Söz konusu taşımada kullanılan ambalajlar test gereksinimleri karşılamak zorundadır.

V. Taşıma işlemi öncesinde gönderen, gönderilecek malların toplam brüt kütlesini takip edilebilecek bir şekilde taşıyıcıya bildirecektir.

A. I, III ve IV   B. I, II ve V   C. II, III ve IV   D. II ve V   E. III ve V

22 Nisan 2017 TMGD Sınavı Cevapları

1. C     21. E
2. C     22. C
3. C     23. D
4. C     24. D
5. A     25. D
6. E     26. B
7. B     27. B
8. C     28. A
9. A     29. D
10. C     30. B
11. E     31. D
12. E     32. D
13. B     33. D
14. D     34. B
15. D     35. A
16. D     36. E
17. E     37. A
18. D     38. C
19. B     39. C
20. A     40. D

Eğitim Ön Başvurusu İçin Lütfen Tıklayın